Rapport fra tilsyn med Sørlandet sykehus HF Flekkefjord, Medisinsk avdeling 2011

Rapport fra tilsyn med Sørlandet sykehus HF Flekkefjord

Landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenester til eldre. Helsetilsynet i Vest-Agder. Rapport fra tilsyn med Sørlandet sykehus HF Flekkefjord, Medisinsk avdeling 2011 Tidsrom for tilsynet: Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sørlandet sykehus HF Flekkefjord, medisinsk avdeling i perioden 09.05.2011 – 06.10

Rapport fra tilsyn med samhandling Sørlandet sykehus HF

Fylkesmannen i Aust-Agder har høsten 2014 gjennomført tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus Arendal til Risør kommune, og har fulgt 12 pasienter utskrevet i perioden 01.05.14 – 31.07.14.

[PDF]

Fylkesmannen i Vest-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder

Rapport fra tilsyn med Nyfødtpostene i Arendal og Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF, Medisinsk klinikk, Barne- og ungdomsavdelingen Virksomhetens adresse: Postboks 416, 4604 Kristiansand Det er sykehus lokalisert i Flekkefjord (SSF), Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK).

Klassisk rapport – Sørlandet sykehus

Vurderingene tydeliggjør at det ut i fra et faglig synspunkt er riktig å samle hele avdelingen i Arendal. En avdeling i Sørlandet sykehus HF vil styrke rekruttering og den faglige utviklingen, og vil ha stor betydning for å kunne rekruttere og beholde spesialister. Behandlingstilbudet i …

[PDF]

HMS Årsrapport 2016 Sørlandet sykehus HF – sshf.no

Sørlandet sykehus HF har i hovedtrekk et stabilt og høyt nivå på skårene, alle skår ligger over eller lik referanseverdien i HSØ med unntak av et tema, egenkontroll, hvor skåren er gått ned fra 44 til 43.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Oppfølging etter

Fylkesmannen i Vest-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder: Rapport fra tilsyn med Nyfødtpostene i Arendal og Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF, Medisinsk klinikk, Barne- og ungdomsavdelingen, datert SSHFs svarbrev til Fylkesmannen, datert Brev fra Fylkesmannen datert Mandat for arbeidsgruppe oppfølging av tilsyn nyfødtmedisin SSHF 5.

Sørlandet sykehus HF – Offentlig journal – PDF

1 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale Ergoterapeut 80% fast (utvidelse av fast stilling med 20%) ved Medisinsk avdeling SSF Personalmappe Dok. dato 11/ Ansettelsesvedtak Enhetsleder 100% fast ved Klinikk for somatikk Flekkefjord Personalmappe Klinikk Flekkefjord

PasOpp-rapport nr 2018:74 – fhi.no

Sørlandet sykehus Flekkefjord. Utgitt av . Tittel Brukererfaringer med fødsels: godkjenning fra Medisinsk fødselsregister. Innhold . Forord4. Denne rapporten er en av mange som viser resultater for det enkelte sykehus, HF og RHF, og dessuten en rapport som viser resultater på nasjonalt nivå. Metoden som er benyttet er i store

Sørlandet sykehus HF Årsrapport 2014 – spotidoc.com

Virksomhetene fra tidligere AustAgder sykehus HF og Lister sykehus HF ble 1.2.03 overført til Sørlandet sykehus HF som videreføres med organisasjonsnummeret til Vest-Agder sykehus HF. Sørlandet sykehus HF reguleres av lov om helseforetak av 17.08.01.

[PDF]

Lindring i Lister 2012 – Samarbeid

Jan 02, 2013 · sykepleiere fra de seks kommunene, overlege og palliasjons sykepleier fra lindrende team ved onkologisk poliklinikk i Sørlandet sykehus HF, avdeling Flekkefjord, samt avdelingsleder medisinsk avdeling SSHF. Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og …

[PDF]

Rapport Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i Helse

ved landsomfattende tilsyn i 2011 avvik og lovbrudd ved flere helseforetak i HSØ.[3] Begge disse punktene er i tråd med anbefalinger fra ESO. Nevrologisk avdeling Sørlandet sykehus HF Arnstein Tveiten Overlege Nevrologisk avdeling, leder for

Kristiansand kommune – Tilsyn med sykehus-samhandling

Kristiansand kommune er i gang med forbedringer av rutinene. Fylkesmannen i Vest-Agder har høsten 2015 gjennomført tilsynet. Tilsynet dreier seg om samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus HF Kristiansand til Kristiansand kommune.

[PDF]

Brukerveiledning – saksfremlegg til styret i Helse Sør RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 . SAK NR 012-2010 . RAPPORT FRA REGIONALT TILSYN MED FORSVARLIGHET VED BEHANDLING AV med vedlagte samlerapport fra regionalt tilsyn med hoftekirurgi i Helse Sør-Øst. Rapporten Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF Flekkefjord.

[PDF]

Sørlandet sykehus HF 2012 – 2014

Sørlandet sykehus HF har en sentral plass i Agder og har ambisiøse mål. Foretaket vil i perioden vide-reføre arbeidet med og kontinuerlig forbedre helsetjenesten til beste for Agders befolkning i et nært samarbeid med kommunene og våre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.