Ferieloven

Lov om ferie [ferieloven] – Lovdata

For arbeidstakere på skip eller grupper av disse fastsetter Kongen ved forskrift de nærmere regler som er nødvendige på grunn av forholdene i sjøfarten. Forskriften kan fravike reglene i loven her, likevel ikke § 5 nr. 1, 2, 3 og 4 første ledd om feriefritidens lengde og § 10 nr. 2 og 3 om

Ferieloven – Bekendtgørelse af lov om ferie

LBK nr 1177 af 09/10/2015 – Bekendtgørelse af lov om ferie – Beskæftigelsesministeriet

Danish Vacation Law – Wikipedia

The Danish Vacation Law (Danish: ‘Ferieloven’) is a Danish law regulating vacation time for employees. A similar law exists in Norway. Danish law. The Danish law on …

Ferieloven – Alt om dine ferierettigheder som funktionær – HK

Ferieloven fastsætter dine minimunsrettigheder for ferie, når du er lønmodtager. Få styr på den aktuelle ferielov og find alt om regler og rettigheder her.

Aftale om ny ferielov – se alt om den nye ferielov her

Folketingets partier har i dag vedtaget et lovforslag, der udmønter den politiske aftale om en ny ferielov i Danmark fra oktober 2017. Det betyder, at nye på arbejdsmarkedet i fremtiden kan holde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse.

Ferieloven – afregning af feriepenge

Også for så vidt angår reklamation er ferieloven en ufravigelig lønmodtagerbe-skyttelseslov. Der er ikke grund til at tage hensyn til virksomheden for så vidt angår hvordan man varsler ferie til afholdelse. Der er ikke krav om at lønmodta-geren skulle gøre virksomheden opmærksom på det hvis der var varslet forkert.

Lov om ferie § 25 – Danske love

Lov om ferie § 25 § 25 Skyldes feriehindringen efter § 22, stk. 1, sygdom eller orlov efter barselsloven, og består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode, kan feriebetalingen udbetales til lønmodtageren.

Ferie – Arbeidstilsynet

Retten til å utsette feriedagene gjelder lovbestemt ferie etter ferieloven § 5, som er henholdsvis 25 virkedager hvert ferieår, og seks ekstra virkedager ferie for arbeidstakerne over 60 år. Et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig, «uten ugrunnet opphold», etter at arbeidet gjenopptas.

Ferieloven – med kommentarer | Trond Stang – haugenbok.no

Ferieloven kommenterer de enkelte bestemmelsene i loven, uten å ta utgangspunkt i enkeltord og begreper. Boken er tiltenkt alle som har et ansvar for arbeidstakeres feriepenger og ferietid, og som i sitt daglige arbeid trenger et pedagogisk og oversiktlig oppslagsverk.

De nye reglene for overføring av ferie – infotjenester.no

Da ferieloven ble endret 1. juli 2014, var det mest oppmerksomhet om at ansatte nå kan kreve ny ferie etter én dags sykdom i ferien. Samtidig ble det gjort noen endringer i regelverket for overføring av ferie i forbindelse med sykdom og foreldrepermisjon.