Forskrift om forvaltning av bever, Risør kommune, Aust-Agder

Forskrift om forvaltning av bever, Risør kommune, Aust-Agder

Hjemmel: Fastsatt av Risør bystyre 28. september 2017 med hjemmel i forskrift 26. april 2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 3, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven). § 1.Det er adgang til jakt/fangst av bever på alle eiendommer som er knyttet til et vald for

Forskrift om forvaltning av bever, Åmli kommune, Aust-Agder

Heimel: Fastsett av Åmli kommunestyre 21. september 2017 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 26. april 2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 3.

[PDF]

Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever i Arendal

ARENDAL KOMMUNE Høringsutkast ARENDAL KOMMUNE Saks-/løpenr.: 17/7654-3 Dato: 20.06.2017 Side 1 av 1. Klikk her for å skrive inn tekst. Fastsatt av Arendal kommune xx.xx 2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9 og forskrift 15. mai 2017 om forvaltning av bever …

[PDF]

FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT OG FANGST AV BEVER I …

HØRINGSFORSLAG FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT OG FANGST AV BEVER I BIRKENES KOMMUNE. Fastsatt av tjenesteutvalget i Birkenes kommune xx.xx.2017 med hjemmel i forskrift av 15. mai 2017 om forvaltning av bever § 3, jf. lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av …

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSINGER PÅ SJØEN …

7 FORSKRIFT OM FARTSBEGRENSNING I SJØEN I RISØR HAVNEDISTRIKT RISØR KOMMUNE, AUST-AGDER FYLKE, SJØKART NR 6. Forskrift fastsatt av Risør Bystyre (dato.) med hjemmel i forskrift av 19.juni 2003 nr 748 om fartsbegrensinger i sjø, elv og innsjø 3 første ledd, gitt med hjemmel i lov 8.juni 1984 nr 51 om havner og farvann 6 annet ledd.

Høring: Lokal forskrift for jakt og fangst av bever

Den 15. mai 2017 trådte en ny forskrift om forvaltning av bever i kraft. I forskriften framgår det at kommunene må utarbeide målsetninger og lokal forskrift om forvaltning av bever. Fastsetting av lokale forskrifter kan ikke delegeres, følgelig ligger denne myndigheten hos bystyret også for viltsaker.

[PDF]

Iveland kommune

Iveland kommune hadde beverjakt fram til i vår, jf. forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Iveland kommune, Aust-Agder. På grunn av den nye beverforskriften gjelder ikke lenger det som står om beverjakt i vår lokale forskrift. Hvis vi ikke lager ny forskrift så kan vi ikke lenger jakte bever …

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen – for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder …

[PDF]

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

Risør kommune har med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, og forskrift av 10. februar 2012 om forvaltning av hjortevilt §§ 7 og 8, fastsatt følgende forskrift:

[PDF]

FROLAND KOMMUNE

Froland kommune, Aust-Agder. På grunn av den nye beverforskriften gjelder ikke lenger det som står om beverjakt i vår lokale forskrift. Hvis vi ikke lager ny forskrift så kan vi ikke lenger jakte bever i Froland. Kommunen foreslår å åpne for jakt og sette mål om å holde beverbestanden på dagens nivå For å kunne jakte bever må

Risør kommune – Risør kommune shared a link. | Facebook

Høring: Lokal forskrift for jakt og fangst av bever – Risør kommune Den 15. mai 2017 trådte en ny forskrift om forvaltning av bever i kraft. I forskriften framgår det at kommunene må utarbeide målsetninger og lokal forskrift om forvaltning av bever.