Innfører kommunalt utbetalingskort

Innfører kommunalt utbetalingskort | kommunal-rapport.no

Innfører kommunalt utbetalingskort Flyktninger, asylsøkere og sosialklienter skal heretter slippe å stå i kø i bankskranken for å ta ut beskjedne pengebeløp. Nå blir de utstyrt med et nytt kontantkort.

Vestnes kommune – Kommunalt utbetalingskort – Vestnes

Frå 1.12.08 vil alle brukarar av tenester på NAV som har krav på utbetaling og som ikkje har bankkonto eller vil ha utbetalt til bankkonto, kunne få utstedt eit elektronisk utbetalingskort på NAV.

sites.google.com

One account. All of Google. Sign in to continue to Google Sites . Please enter your full email address [email protected]

Erfaringskompetanse.no – YouTube

Kanalen til nasjonalt senter for erfaringskompetanse innsn psykisk helse. Vi jobber tematisk og prosjektbasert med de kunnskapshull som synliggjøres i kontak

www2.deloitte.com

www2.deloitte.com

Det er inngått avtale mellom skoleeigar og organisasjonane

Ved partsenighet på kommunalt/fylkeskommunalt nivå kan ressursen omfordeles mellom skoler/skolene. Tidsressursen skal brukes til å lette lærerens, herunder kontaktlærer for …

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM …

Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta Les denne rettleiinga før du fyller ut søknadsskjemaet.

Kommune innfører snusforbod – NRK Sogn og Fjordane

Alle kommunalt tilsette får ikkje snuse så lenge dei er i kontakt med brukarar. Sidan snus allereie er forbode ved skular og barnehagar i Lærdal, omfattar dagens vedtak at også pleiarar innan

[PDF]

Sakstyper matrikkelenhet Oppretting av nye matrikkelenheter

første ledd bokstav m. For innføring av ny eigarseksjon må det liggje føre kommunalt seksjoneringsvedtak etter eigarseksjonslova § 9. Ny matrikkeleining kan berre opprettast når det er klart kva for matrikkeleining eller matrikkeleiningar den nye eininga blir utskilt frå eller oppretta på.

Konsumprisindeksen – SSB

Konsumprisindeksen (KPI) var 130,2 (1998=100) i februar 2011, mot 128,7 i tilsvarende måned i 2010. Det tilsvarte en tolvmånedersvekst på 1,2 prosent i februar 2011, mot 2,0 prosent måneden før.

Ot.prp. nr. 70 (2004-2005) – regjeringen.no

Utvalet innfører eit skilje mellom styresmakt og tenesteproduksjon, og foreslår at oppmålingsforretning skal utførast som tenesteproduksjon, mens matrikkelføring framleis skal liggje til kommunen som lokal styresmakt. Landmålar som utfører oppmålingsforretning får ikkje tillagt noko form for styresmaktfunksjon.

Torkil Dyb Remøy (@torkilDRemoy) | Twitter

Biogassindustrien går fra fokus på behandling av kommunalt matavfall finansiert med gebyrer, til industri med fokus på produkter og lønnsomhet, sier @torkilDRemoy på …

Utbildningsutskottet – The Education Committee – Home

Utbildningsutskottet – The Education Committee, Lund, Sweden. 379 likes. The Education Committee is occupied with the core activity of LundaEkonomerna;

nrr-web

nrr-web

nettbank.edb.com

 ·

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.