Innst. 400 S (2017-2018)

Innst. 400 S (2017-2018) – stortinget.no

Stortinget.no inneheld informasjon om saker som handsamas i Stortinget, oversikt over møter og høyringar, informasjon om stortingsrepresentantane, omvisningar, læringsspel, kurs med meir.

[PDF]

Innst. 399 L – stortinget.no

ger og forslag er nærmere omtalt i Prop. 86 LS (2017– 2018). Komiteen viser til at sakene som er omtalt i kapit-lene 3, 7, 8, 10, 11 og 12 i proposisjonen, behandles i Innst. 400 S (2017–2018) kapittel 4. For proposisjonens øvrige saker vises det til merknader under hvert kapittel nedenfor i denne innstillingen. 2. Naturalytelser 2.1

Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett

Innst. 400 S (2017–2018) frå finanskomiteen. Stortinget fatta vedtak i desse sakene 13. og 15. juni 2018. Innstillinga frå kommunal- og forvaltningskomiteen og finanskomiteen og referat frå stortingsdebattane er tilgjengelege på Stortinget sine sider .

Kommuneproposisjonen 2018 og Revidert nasjonalbudsjett PDF

Samstundes med Kommuneproposisjonen 2018 la regjeringa fram Revidert nasjonalbudsjett 2017 (Meld. St. 2 ( )) og Prop. 129 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017, jf. Innst. 400 S ( ) frå finanskomiteen.

Skatte-ABC – The Norwegian Tax Administration

Forslag til skattelovendringer som ble fremmet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018 var ikke endelig vedtatt ved redaksjonens avslutning. Fremstillingen er her basert på Prop. 86 LS (2017-2018) og Innst. 400 S (2017-2018).

Tilskotsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og

Revidert regelverk er fastsett av Kunnskapsdepartementet 4. september 2018, med grunnlag i Stortinget sitt budsjettvedtak av 15. juni 2018 og Prop. 85 S (2017-2018), Innst. 400 S (2017-2018). Tilskotsordninga inneheld tilskot til opplæring i norsk (asylnorsktilskot) og tilskot til opplæring i norsk kultur og norske verdiar for asylsøkarar i

Innst. S. nr. 94. ( ) Innstilling til Stortinget frå

2 2 Innst. S. nr Omfanget av katastrofen er likevel så spesiell at det er nødvendig med ei ekstra løyving for den statlege innsatsen. Dei ordinære løyvingane er utilstrekkelege og behovet så stort at ein utan ei ekstra løyving ikkje ville vere i stand til å hjelpe andre i djup naud.

[PDF]

Prop. 1 S (2017–2018) – Statsbudsjettet

2017–2018 .. 200 Vedlegg 2 Protokoll fra fordelingsforhandlinger 26. juni 2017 mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag etter Stortingets behandling av Prop. 141 S (2016–2017), jf. Innst. 445 S

SUZUKI DR-Z400S specs – 2017, 2018 – autoevolution

The 2017 DR-Z400S is ideal for taking a ride down your favorite off-road trail or ribbon of asphalt. You’ll be impressed with the amount of torque coming from the 398cc liquid-cooled power plant