Oppfølging

Oppfølging – www.nav.no

Du kan få oppfølging om du trenger omfattende støtte for å klare å skaffe eller beholde en jobb. Tiltaket skal være tilpasset dine behov ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

GP Gruppen – Globale tjenester med personlig oppfølging

Selskapene i GP Gruppen as leverer Globale tjenester med Personlig oppfølging. At tjenestene er globale innebærer at de fungerer alle steder du måtte være i verden.

Slik følger du opp sykmeldte – www.nav.no

Formålet er å bli enige om tiltak for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med sykdom, ulykke, slitasje eller lignende. Planen skal også inneholde aktuell tilrettelegging og tiltak i arbeidsgivers regi, eventuelt behov for ekstern bistand fra myndighetene, samt plan for videre oppfølging.

[PDF]

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO)

kompetanse på oppfølging av personer med psykoselidelser, taler for at undervisningen og veiledningen i JMO har vært nødvendig for at de skal kunne legge drive individuelt tilrettelagt oppfølging av deltakerne. Samtalene mellom arbeidskonsulentene og deltakerne ble etablert og strukturert gjennom KAT- og KT-metodene. Det er

Naviga Oppfølging

Vi har rammeavtale med NAV om å følge opp deres brukere i Vest-Agder og Møre og Romsdal. NAV melder inn behov, så står vi for faglig gjennomføring og veiledning.

[PDF]

Prognose for og oppfølging av ekstremt premature barn: En

oppfølging ble målt som overlevelse fra og med fødsel. Vi har også oppsummert helse‐ relaterte utfallsmål hos barnet etter at det ble utskrevet fra sykehus. Metode Vi utarbeidet en systematisk oversikt over observasjonsstudier (kohortstudier) publi‐ sert fra og med år 2000. Vi søkte i juni 2015 etter studier i følgende databaser:

Inkluderingspakken – Formidling av flyktninger til riktig

God oppfølging fra kommunen og NAV ga et smidig samarbeid» Inkluderingspakken eies av NAV Buskerud, og er et verktøy for samarbeid mellom arbeidsgiver, Flyktningtjenesten, NAV og Voksenopplæringen .

Rutebygg AS – Høy Servicegrad, høy pålitelighet og god

Rutebygg skal ha dedikert oppfølging fra første kontakt og setter oss grundig inn i kundens behov. På den måten kan vi gi gode råd tidlig i prosessene og spare ressurser ved å ta riktige beslutninger tidlig.

Sykefravær krever tett oppfølging – idebanken.org

Oppfølging av sykefravær krever bred forankring Godt sykefraværsarbeid krever kompetente ledere og at alle i virksomheten kjenner hensikten og målet. Da er arbeidet forankret hos alle; i ledelsen, blant tillitsvalgte og verneombud, hos ansatte og hos folk i ulike støttefunksjoner.

Melin Collectors

Melin Collectors er Norges ledende inkassoselskap for håndtering og oppfølging av utestående fordringer i helsesektoren. Vi er en del av Melin Medical-konsernet, som leverer administrasjons- og betalingsløsninger til legekontorer, kiropraktorklinikker, fysioterapeuter,

[PDF]

Oppfølging av Melding om Kystskogbruket

Disse fylkesvise aktivitetene er derfor også en direkte oppfølging av meldinga og en helt nødvendig oppfølging. Tiltakene i fylkene er finansiert både av kystskogbruksmidler og andre regionale midler. Mer enn halvparten av kystskogbruksmidlene er gjennom de første årene brukt til fylkesvise tiltak.

ProFlex AS – Avklaring, oppfølging og arbeid

Velkommen til ProFlex. Vårt hovedfokus er å hjelpe folk, og vårt hovedkontor ligger på Nedenes i Arendal. Vi skaper verdier for de som mottar våre tjenester og for samfunnet.

#MEdKunnskapOmME 2018 Katarina Lien – medisins oppfølging

Nov 26, 2018 · Siste uken i inovember 2018 ønsker vi å bruke på å spre kunnskap om ME. #MEdKunnskapOm ME

Mangelfull oppfølging av driftskontrakter – Veier24.no

Statens vegvesens oppfølging av åtte driftskontrakter langs E39 i Region vest viser mangelfull planlegging av stikkprøvekontroller og manglende oppfølging av avvik på …