Skiftarbeidere, vedlegg 2 (3.2)

Skiftarbeidere, vedlegg 2 (3.2) – NEL – Arbeidsmedisinske

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.

Skiftarbeidere, vedlegg 1 (3.2) – NEL – Arbeidsmedisinske

Hensikt og omfang. For de arbeidstakere en har til helsekontroll som allerede er etablert i skiftarbeid bør det legges til rette for en systematisk nedtegning av egen opplevelse av skiftarbeid.

Vedlegg 3.2 HØ_Hensettingsanlegg_Hønefoss – spotidoc.com

Utredning Hensetting Østlandet – delrapport 3 Vedlegg 3.2. Analyse arealer Hønefoss 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Hønefoss 15 nye hensettingsplasser innen 2030 med arealreserver tilsvarende 10 plasser.

[PDF]

Vedlegg 3

x9 x8 r7 x6 x5 x4 x2 x1 r9 r8 R7 R6 x10 x11 r18 r17 r16 r15 r14 r13 r12 a ra 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103

[PDF]

Vedlegg 2 – helse-bergen.no

Logistikk 0 1 1 1-2 Institusjonskokk 1 2 2-3 2-3 Målet er å ta inn ein lærling i året, slik at ein til ei kvar tid har ein 1. årslærling og ein 2. årslærling ved HUS. På Voss sjukehus er det lyst ut etter lærling, førebels er ingen tilsett. Det er gitt tilråding til å starte opp TAF-restaurant og matfag ved Fusa

[PDF]

Vedlegg 3 – regjeringen.no

Vedlegg 3 Mål for programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk 2016 Hovudmål Delmål 1 Auka verdiskaping, sysselsetjing og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv 1.1 Styrkje konkurransekrafta for etablerte bedrifter 1.2 Utvikle lokale og regionale næringsmiljø 1.3 Auke talet på lønsame etableringar

[PDF]

FG 750 VEDLEGG TIL SØKNAD OM SERTIFISERING praksiskrav

ID 2921 v.1.1 FG-regler for Automatiske brannalarm anlegg . Sertifisering av personell – FG 750 VEDLEGG TIL SØKNAD OM SERTIFISERING – praksiskrav etter FG-750 – pkt 2.4. For å oppnå sertifisering må personen dokumentere relevant jobbing med …

[PDF]

Vedlegg til søknad om inntak til vidaregåande opplæring

1 Referansenummer _____ Vedlegg til søknad om inntak til vidaregåande opplæring etter individuell behandling Skuleåret 2018/2019 Alle vedlegg skal sendast i 2 eksemplar til Hordaland fylkeskommune, Inntakskontoret, Postboks 7900, 5020 Bergen

Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett

Realvekst i dei frie inntektene til kommunesektoren på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kroner som inneber ein realvekst på mellom 0,7 og 0,9 pst. Realvekst i dei samla inntektene i storleik 1 til 2 mrd. kroner. Veksten er rekna frå berekna inntektsnivå i 2018 i Revidert nasjonalbudsjett 2018.

[PDF]

TEKNISK HANDBOK – ics-documents.s3.amazonaws.com

Vedlegg I Smøreordre Vedlegg 2 Elektrisk koblingsskjema-Tilhenger Vedlegg 3 Elektrisk koblingsskiema-Vannvarmer 2.3.2 Øvrig elektrisk anlegg Lysarmatur – Kjøkken 2 stk m/2 stk lysstoffrør å 18 W – Frontskap 1 stk m/l stk lysstoffrør å 18 W Jordspyd 1 stk Voltmeter 1 stk

[PDF]

UCM Compounds in Water Soluble Fractions of Crude Oils

Materialer og kjemi 2 Why is the UCM fraction in focus? There is no evidence that there exists “dark matter” in oil by using the EIF method for determination of risks for acute toxicity

ÅRSRAPPORT 2011 FOR. Senter for Søvnmedisin og SOVno

2 1. Drift Dei første pasientane ved Senter for Søvnmedisin vart teke imot Offisiell opning av senteret føregjekk Senter for Søvnmedisin vart etablert i samarbeid mellom lungeavdelinga, ØNH-avdelinga og nevroklinikken (klinisk nevrofysiologi og nevrologi).

[PDF]

Sprayed Concrete for Rock Support – betong.net

PREFACE This edition of Publication No. 7 of the Norwegian Concrete Association, “Sprayed Concrete for Rock Support” replaces the 2003 edition.

Hovedtariffavtalen 2014 – 2017 – scribd.com

§ 1-3 Lovregulering For pensjonsordningen gjelder Lov om samordning av pensjons. april 1997.Hovedtariffavtalen KA 2014 – 2016 Vedlegg 2: Vedtekter TPO VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning – TPO Kapittel 1 – Pensjonsordningens formål og organisasjon. juni 2005 nr. kan Kongen bestemme at ytelsene fra forsikringsgiver kun skal

Hormonet melatonin. Forsvarleg hjelpemiddel mot effektar

Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg Spørreskjema for skiftarbeidere Dette spørreskjemaet er en norsk oversettelse av skjemaet «Survey of shiftworkers» som er utarbeidet av et forskningsteam i Sheffield