Varsel om oppstart av planarbeid for mindre utvidelser av tidligere varslet reguleringsplan for E18 Langangen

Varsel om oppstart av planarbeid for mindre utvidelser av

Varsel om oppstart av planarbeid for mindre utvidelser av tidligere varslet reguleringsplan for E18 Langangen – Rugtvedt. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-8 varsler Nye Veier AS utvidelse av planområdet E18 – Langangen- Rugtvedt som ble varslet 14.10.2016.

Varsel om oppstart av planarbeid for mindre utvidelser av

Her finner du siste nytt fra Langangen og nærområdet rundt. Varsel om oppstart av planarbeid for mindre utvidelser av tidligere varslet plan. Available Files. Varslingsbrev_utvidelse2.pdf . Uploaded by magne. 19 hits, 0.11MB Varsel om oppstart av planarbeid for mindre utvidelser av tidligere varslet …

Reguleringsplan for Halvarp i Langangen (detaljregulering

Varsel om oppstart av planarbeid for mindre utvidelser av tidligere varslet reguleringsplan for E18 Langangen – Rugtvedt. Fylkesveg 32 Hammerkrysset–Hovenga; Fjordgløttvegen 23-25 – Godkjent mindre endring av reguleringsplan; Høring – Forslag til lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i alle Telemarks kommuner.

Langangen Velforening gruppe

Nye veier kommer til Langangen klubbhus mandag 8.oktober kl 18. Nye veier kommer til Langangen klubbhus mandag 8.oktober kl 18. Der blir det en presentasjon om ny E18 og de orienterer også om trafikksikkerhet i anleggsperioden, skoleveier osv.

[PDF]

Veileder for kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg

planer med retningslinjer for etablering av mindre vindkraftanlegg, vil disse være retningsgivende for de kommunale vurderingene. Kommuneplanprosessen innebærer blant annet varsel om oppstart av planarbeid og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og planforslag, jf. pbl §§ 11-12 til …

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan

Aashild Mariussen Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl.,, Vinterbro Vinterbro Utvikling AS ønsker å fremme detaljert reguleringsplan for sin eiendom i, gårds- og bruksnummer 108/478. skal på vegne av Vinterbro Utvikling utarbeide planforslaget.

[PDF]

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR LANGRØNNINGEN …

Varsel om oppstart av planarbeid: 3. mai 2017/12. juni 2017 som er varslet. Grått område er trasé for ny E18 som nå er under bygging. › Handelsetableringer og/eller utvidelser av handelsvirksomhet inntil 1.500 m2 samlet bruksareal.

REGULERINGSPLAN: LJØSTAD ENDRING OG UTVIDELSE AV TIDLIGERE

orientering om oppstart av reguleringsplan for mattisrudsvingen 5 og 7 i gjØvik kommune plan nummer 0502 0388 gaus as 18. april 2016 reguleringsplan for mattisrudsvingen 5 og 7 oppstart side 2 av 11 innholdsfortegnelse . detaljer

Reguleringsplaner og planarbeid – Grimstad kommune

Varsel om oppstart av planarbeid. Oppstart av planarbeidet annonseres i lokalavisene, på nettsiden til kommunen og i brev til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensing og formålet med planarbeidet. Frist for å komme med innspill står i varslet og …

[PDF]

Varsel om oppstart av planarbeid, byggesak og

Varsel om oppstart av planarbeid, byggesak og utbyggingsavtale på Åmotåsen, Asker kommune, Gnr/Bnr 79/87, 79/119, 79/120, 79/650, 79/703 og 79/707 . Planoppstart er tidligere varslet, og varsles nå på nytt, tidligere innsendte kommentarer eller merknader følger saken og …