Rapport fra tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming i Sandnes kommune 2017

Rapport fra tilsyn med kommunens helse- og

Sammendrag. Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte 12.-19. januar 2017 tilsynsbesøk i Sandnes kommune. Tilsynet er en del av det landsomfattende tilsynet med kommunale helse- og omsorgstjenester i 2016.

Rapport fra tilsyn med kommunens helse- og

Rapport fra tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming i Bjugn kommune 2017 Tidsrom for tilsynet: 09.02.2017 – 10.05.2017 Varsel om tilsyn av 09.02.17. Brev fra Bjugn kommune av 10.03. 17 vedlagt diverse dokumentasjon.

Rapport fra tilsyn med kommunale helse og omsorgstjenester

1 Rapport fra tilsyn med kommunale helse og omsorgstjenester til personer med psykisk utviklingshemming ved Inderøy kommune Virksomhetens adresse: Helse- og omsorgstjenesten, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i virksomheten: Per Arne Olsen Sammendrag Denne rapporten beskriver avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene.

[PDF]

Rapport fra tilsyn med kommunens helse – og

Rapport fra tilsyn med kommunens helse – og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming ved Midtre Gauldal kommune 2016 )\ONHVPDQQHQL6¡U -7U¡QGHODJ Sammendrag 1. Innledning 2. Beskrivelse av virksomheten – spesielle forhold *MHQQRPI¡ULQJ 4. Hva tilsynet omfattet 5. Funn 6. Vurdering av enhetens styringssystem 7. Regelverk 8.

Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til

1 Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming. Veileder for landsomfattende tilsyn 2016 Internserien 1/2016 Saksbehandler: seniorrådgiver Hege Kylland, 5. februar Godkjent av: direktør Jan Fredrik Andresen, 5. februar Målgruppe: Fylkesmennene

[PDF]

Tilsynsrapport fra Fylkesmannen – Tilsyn med kommunens

Tilsynsrapport fra Fylkesmannen – Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming. Behandles i utvalg Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Malvik kommune 12.06.2017 18/17 Saksbehandler Arvid Hanssen Arkivkode FE – 216, TI – &58 Arkivsaknr 15/52 – 11 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

[PDF]

Oversendelse av foreløpig rapport etter tilsyn med helse

Modum kommune v/Liv Hilde Ruud Postboks 38 3371 Vikersund Oversendelse av foreløpig rapport etter tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming Vedlagt oversendes foreløpig rapport etter systemrevisjon i Ringerike kommune 5.-7. april 2017.

[PDF]

Fylkesmannen i Buskerud – modum.kommune.no

Rapport fra tilsyn med Helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming ved Modum kommune har, ifølge kommunens hjemmeside, 13.600 innbyggere pr. 22.02.2016. Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming er et område

[PDF]

Rådet for personer med nedsatt – sandnes.kommune.no

Rapport etter tilsyn med helse og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemminger i Sandnes kommune. Utlysing av tjenestekonsesjon for brukerstyrt personlig assistanse Orienteringssak Arkivsak 16/13826 Høringssvar – NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.

[PDF]

Om ledelsens og helsepersonellets ansvar for å yte

for nødvendige helse- og omsorgstjenester Om kommunen legger til rette for at mennesker med utviklingshemming får: • tilsyn og bistand til å vareta egenomsorg • bistand til aktivisering • opplæring i dagliglivets gjøremål • helsetjenester i hjemmet • bistand til medisinsk undersøkelse og …

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse

Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.

[PDF]

1 Om ledelsens og vernepleierens ansvar for å yte

Når noe svikter Om ledelsens og vernepleierens ansvar for å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming Vernepleier Hege Kylland tirsdag 6. …

[PDF]

Møteinnkalling – nordreisa.kommune.no

Fylkesmennene gjennomførte i 2016 landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming. Som ledd i et utviklingsarbeid i Statens helsetilsyn, intervjuet fylkesmennene mer enn 200 brukere og ca. 70 representanter for brukere som ikke selv kunne formidle sine erfaringer.

Refser kommunens tilbud til utviklingshemmede – adressa.no

 ·

Tilsynene er en del av et landsomfattende tilsyn som Statens helsetilsyn nå gjennomfører med kommunenes helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming. LES OGSÅ: Daniel ringer meg om natten i fortvilelse. Dropper aktiviteter

Kommunale helse- og omsorgstjenester – regjeringen.no

Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, med god kvalitet og kompetanse.