Meir laks og mindre sjøaure i elvane

Meir laks og mindre sjøaure i elvane – Fylkesmannen i

Meir laks og mindre sjøaure i elvane 2011 var eit gledelig år, etter lang tid med tilbakegang i elvefisket av laks i Hordaland. 2012 var endå betre med 33 prosent auke i laksefangsten frå 2011. For sjøauren derimot var 2012 nok eit år med låge fangstar.

Mindre laksefiske i elvane – SSB

Rangeringa av elvane inkluderer både fangst som er avliva og fisk som er sleppte levande ut igjen. Meir fang og slepp. Fangsten som blei sett levande ut igjen, fordelte seg på 25 200 laks og 11 700 sjøaure/sjørøye, og utgjer 21 prosent av det samla elvefisket i 2016.

LAKS- OG SJØAUREFISKE – PDF – docplayer.me

I desse tala er ikkje berre sjøaure, men også aure frå damkulturar og innlandsaure medrekna. Laks og sjøaurefiske i åra Statistikken viser eit fiskekvantum på tonn laks og sjøaure i 1963, mot tonn i Verdien av fisken var 22,1 mill. kroner i 1963, mot 24,8 mill. kroner året f Ør. I 1964 blei det fiska tonn.

Auka laksefiske i elvane

Rangeringa av elvane inkluderer både fangst som er avliva og fisk som er sleppte levande ut igjen. Meir fang og slepp. Fangsten som blei sett levande ut igjen, fordelte seg på 25 400 laks og 9 500 sjøaure/sjørøye og utgjer 18 prosent av det samla elvefisket i 2015. Tilsvarande tal for året før var 20 200 laks og 11 400 sjøaure/sjørøye.

Laks vert sjukare enn sjøaure | Havforskningsinstituttet

Ein av skilnadane på dei to artane er at sjøaure oppheld seg i fjordane og langs kysten mykje av livet, altså i dei same områda som oppdrettsanlegga. Dermed er auren meir utsett for å bli smitta av desse virusa enn villaks som berre sym gjennom desse områda på veg enten mot havet eller mot elva.

Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye – SSB

Rangeringa av elvane inkluderer både fangst som er avliva og fisk som er sleppte levande ut igjen. Meir fang og slepp. Fangsten som blei sett levande ut igjen, fordelte seg på 25 200 laks og 11 700 sjøaure/sjørøye, og utgjer 21 prosent av det samla elvefisket i 2016. Tilsvarande tal for året før var 25 400 laks og 9 500 sjøaure/sjørøye.

Største fangsten i sjølaksefisket på 10 år | IntraFish

 ·

9 days ago · Dette er 11 prosent meir enn året før og den største fangsten i sjølaksefisket på 10 år. Den samla fangsten fordelte seg på 323 tonn laks og 5 tonn sjøaure, syner statistikken over sjøfiske etter laks og sjøaure 2018.

Laks vert sjukare enn sjøaure

– Vi ser at sjøauren truleg er mindre utsett for å bli smitta og sjuk av dei to virusa PRV (Piscine orthoreovirus) og SAV (Salmonid alphavirus) enn laks, fortel Bjørn Olav Kvamme som er leiar for faggruppa som forskar på smittespreiing og sjukdom ved Havforskingsinstituttet.

Laks vert sjukare enn sjøaure – Kyst.no

Både virusa og sjukdommane er vanlege i oppdrettsfisk. I verste fall fører sjukdomane til at fisken døyr. Badar fisk i virus. For å undersøkje om det er forskjellar på smitte og sjukdom mellom laks og sjøaure, har fiskane blitt bada i virus, eller dei har gått i same kar som infisert laks.

No skal dei avsløre villaksen sitt liv i havet – NRK Sogn

Det er vanskeleg å fange villaksen i havet, og det er vanskeleg å merke den fordi fiskane er så små når dei går frå elvane og ut i havet, seier Thorstad.

Kva laks er det som eigentleg sym rundt i elvane våre

7 I samtalar med Øyvind Johnsen på Bømlo (Brandasund) har det kome fram at dei fanga laks i kilenot som m.a. var merkt i Sverige. Fisken vart stroke på Bømlo og avkommet selt til elvar i Hardanger / Sunnhordland. Det fins mykje skriftleg dokumentasjon om arbeidet som har vore gjort i og rundt elvane …