Økt vrakpant ville gitt mindre utslipp

Økt vrakpant ville gitt mindre utslipp | NAF

– Forliket legger enda sterkere vekt på utslipp fra nye biler, og en naturlig følge av det ville vært økt vrakpant for å få flere av de verste bilene av veien, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF. Etter helgens forlik kommer engangsavgiften til å øke med 330 millioner.

Renere biler gir mer klimaeffekt enn økt bensinpris – auto

– Det som virkelig har miljøeffekt, og samtidig er bra for folk, er at bilene på veiene slipper ut mindre klimagasser, sier Sagedal. – I tillegg må det selvsagt tilrettelegges bedre for bruk av kollektiv, sykkel og gange i sentrale strøk, mens utslippsgjerrige biler fortsatt vil være viktige for folk i distriktene, sier hun.

Økt vrakpant bedrer miljøet – Radio Nordkapp

I forliket til statsbudsjett manglet et viktig element, nemlig høyere vrakpant for personbiler. –Forliket legger enda sterkere vekt på utslipp fra nye biler, og en naturlig følge av det ville vært økt vrakpant for å få flere av de verste bilene av veien, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Økt vrakpant har dårlig klimaeffekt – Transportøkonomisk

Økt vrakpant har dårlig klimaeffekt En midlertidig økning av vrakpremien på personbiler vil sannsynligvis føre til en liten økning i globalt CO2-utslipp om man betrakter bilholdet i et livsløpsperspektiv.

Krever økt vrakpant på biler – NRK Norge – Oversikt over

Krever økt vrakpant på biler KrF-politiker Knut Arild Hareide mener det er på høy tid at regjeringen øker vrakpanten slik at flere kan kjøre sikrere og mer miljøvennlig.

[PDF]

Innføring av tilskudd til utskifting av varebiler med

utskifting til mindre forurensende kjøretøy belønnes. Dagens vrakpantordning for kjøretøy består av en vrakpant som Stortinget bevilger og en vrakpantavgift.Ordningen har dermed både en utgifts-og inntektsside på statsbudsjettet. Selv om dette ikke er en øremerking av midler, er dette for alle praktiske formål et selvfinansierende system.

– Som klimatiltak er vrakpant helt forfeilet – Bil – E24

Mensom klimatiltak er vrakpant helt forfeilet, sier Lasse Fridstrøm ved (TØI), som er en av forfatterne bak rapporten «Vrakpant som klimatiltak». Rapporten (se faktaboks) viser at en økning i vrakpanten i beste fall vil ha null effekt på klimautslippene på sikt, enten premieøkningen er permanent eller midlertidig.

Endring av elbilpolitikken vil gi stor utslippsøkning

Det siste alternativet (punkt 6), der elbilene blir belagt med både engangsavgift og moms, gir et økt proveny fra engangsavgiften på anslagsvis 529 millioner kroner – betydelig høyere enn dersom en ikke samtidig opphever momsfritaket (202 millioner).

Ny rapport: – Norge grønnvasker klimautslipp – Energi og Klima

Norges CO 2-utslipp viser at forbruket av fossile brensler faktisk har økt i landet vårt siden 1990, selv om utslippene uttrykt som CO 2-ekvivalenter tilsynelatende er nesten på samme nivå. – Egentlig er dette en grønnvasking av situasjonen.

Globale utslipp av klimagasser | Miljøstatus

Utslipp av en gitt gass målt i CO2-ekvivalenter er et uttrykk for hvor mye CO2 som skal til for å gi tilsvarende oppvarming. I denne sammenhengen opererer man med ett hundreårs tidsperspektiv. GWP (globalt oppvarmingspotensial) er et uttrykk for hvor sterk gassen er, og brukes som omregningsfaktor.

Nytt fra NAF | NAF

Økt vrakpant ville gitt mindre utslipp I forliket til statsbudsjett manglet et viktig element, nemlig høyere vrakpant for personbiler. 5. desember 2016. Ekstra glatte veier? Tilpass farten – mer enn du tror Jo høyere fart du har, dess vanskeligere blir det å takle bilen på glatt føre. Bremselengden øker også.