Definisjon og Betydning Alminnelig inntekt

inntekt – Store norske leksikon – snl.no

Egenproduserte goder, som husarbeid og vedlikehold av bolig; Fritid; Med inntekt menes vanligvis kontantinntekt som finansierer den første typen forbruk, goder kjøpt i markedet. Denne inntekten kan også inkludere naturalytelser, som frynsegoder og kårytelser, og beregnet verdi av tjenester fra varige forbruksgoder, vanligvis egen bolig.

Alminnelig inntekt – Wikipedia

Alminnelig inntekt er alle skattepliktige inntekter fratrukket skattemessige fradrag. Positiv alminnelig inntekt er grunnlaget for utligning av inntektsskatt . [1] Alminnelig inntekt er et beregningsgrunnlag for skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteytere og upersonlige skattesubjekter, det vil si bedrifter.

Alminnelig – Definisjon av alminnelig fra Free Online

Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, synonymordbok, litteratur, geografi og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle.

Alminnelig inntekt – Smarte Penger

Har du en alminnelig inntekt på 500.000 kroner i 2018, blir grunnlaget for beregning av skatten på 23 prosent fratrukket personfradraget på 54.750 kroner. Skatt på alminnelig inntekt blir dermed regnet av 445.250 kroner (eksklusive andre fradrag).

alminnelig inntekt – Store norske leksikon – snl.no

Alminnelig inntekt, inntekt som beregnes både for personer og selskaper og omfatter inntekt vunnet ved arbeid, kapital og virksomhet, minus fradragsberettigede utgifter. Tidligere ble begrepet nettoinntekt brukt omtrent tilsvarende.Alminnelig inntekt beskattes med en flat (proporsjonal) skatt på 23 prosent, og 19,5 prosent for personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms.

Inntekt – estudie.no

Definisjon ->> Inntekt Inntektsbegrepet er svært vidt og kan defineres som: Inntekt er den øvre grense for hva en person, bedrift, organisasjon eller et land kan kan forbruke i løpet av en periode uten å minske formuen (eller stifte gjeld).

alminnelig – Det Norske Akademis ordbok – naob.no

alminnelig – adjektiv som omfatter eller gjelder alle (alt), felles for de fleste, allmenn, det allmenne, samfunnet, normalt eller tradisjonelt

Personinntekt – Wikipedia

Det beregnes personinntekt av inntekt fra enkeltpersonforetak. Hovedgrunnlaget for beregningen er virksomhetens alminnelige nettoinntekt, men med visse fradrag. Dette kalles for foretaksmodellen. I hovedsak gjøres følgende beregninger for å komme frem til personinntekten: kapitalutgifter i virksomheten legges til i grunnlaget, faktiske kapitalinntekter, skjerming og lønnsfradrag trekkes fra.

Lånekassen – Ordforklaringer

Alminnelig inntekt: Alminnelig inntekt er et beregningsgrunnlag for skatt. Alminnelig inntekt er bruttoinntekt minus inntektsfradrag. Basisstøtte: Den delen av støtten til høyere og annen utdanning som skal dekke vanlig livsopphold. Støtte til for eksempel skolepenger og reise kommer i tillegg.

Skattebegrensning ved liten skatteevne – Skatteetaten

«I 2015 hadde den skattepliktige [A] sum inntekt på kr 179 026 hvorav kr 179 023 er arbeidsavklarings-penger fra Nav og kr 3 er kapitalinntekt. Alminnelig inntekt utgjorde kr 69 953 og beregnet skatt utgjorde kr 19 689. Skatteoppgjøret ble sendt 22. juni 2016.

[PDF]

Om grensen mellom arbeidsinntekt og kapitalinntekt i

Skillet vil ha betydning for personlige skattytere, siden det er kun er disse som kan innvinne arbeidsinntekt. Kapitalinntekt og arbeidsinntekt inngår begge i grunnlaget for beregning av alminnelig inntekt. Arbeidsinntekt skattlegges imidlertid også som personinntekt, hvilket blant annet5 medfører beregning av både trygdeavgift og eventuell