Lov om pensjonsordning for sykepleiere [sykepleierpensjonsloven]

Lov om pensjonsordning for sykepleiere

Kongen kan inngå overenskomst med annet land om pensjonsordning for sykepleiere og herunder gjøre unntak fra lovens bestemmelser. Departementet kan gi forskrift til gjennomføring av bestemmelsene i slik overenskomst.

Sykepleierpensjonsloven – nsf.no

De fleste sykepleiere har rett og plikt til medlemskap i Pensjonsordningen for sykepleiere som administreres av KLP.Sykepleiere er i en særstilling som har en egen lov som regulerer deres pensjonsrettigheter.

Prop. 114 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til

Departementet viser til lovforslaget, 42 tredje ledd. 6 Endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere 6.1 Fastsetjing av pensjonsgrunnlaget i enkje- og enkjemannspensjon og barnepensjon når den avdøde medlemmen har teke ut alderspensjon eller avtalefesta pensjon og døyr før fylte 67 år I dette kapitlet blir det foreslått ei presisering

Arbeidsvilkår – Pensjon – Norsk Sykepleierforbund

Viktig endring – lov om pensjonsordning for sykepleiere. Mange sykepleiere arbeider deltid, og har for kort tjenestetid til å oppnå fulle pensjonsrettigheter. forskrifter og tariffavtaler eller kontakte den pensjonsordning du tilhører. Korte tips om pensjon.

utkast til endring i lov om Statens pensjonskasse

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til endring i lov om Statens pensjonskasse § 28 andre ledd, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv § 11 andre ledd og lov om pensjonsordning for sykepleiere § 13 andre ledd (delvis uførepensjon til medlemmer med AFP som fra fylte 65 år ikke lenger har rett til arbeidsavklaringspenger fra folketrygden) Utsendt: 2. juni 2015

Bekendtgørelse af nordisk konvention af 12. juni 2012 om

– Lov af 22. juni 1969 nr. 12 om pensionsforsikring for sygeplejersker (pensjonsordning for sykepleiere). Pension gives fra 65 år for underordnede sygeplejersker. Pension gives fra 65 år for underordnede sygeplejersker.

Prop. 114 L (2010–2011) – regjeringen.no

lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning for statsråder. lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser. lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere. lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter.

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i

lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse, lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere. Det foreslås at minstegrensen for rett til medlemskap i de tre pensjonsordningene reduseres …

Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i

8. Lovtekniske justeringer og presiseringer i lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere 8.1 Sammendrag 8.1.1 Lovteknisk justering i § 1 som følge av fastlegeordningen. Lov om pensjonsordning for sykepleiere § 1 omhandler hvem som skal være medlemmer i pensjonsordningen.

Offisielt frå statsrådet 18. desember 2009 – regjeringen.no

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2009 til lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (tidsbegrenset unntak fra avkortingsregler). Lovvedtak 30 (2009-2010) Lov nr. 134.

(PDF) Stort behov for mer kunnskap om legemidler blant

PDF | On Jan 1, 2013, Wenche Wannebo and others published Stort behov for mer kunnskap om legemidler blant sykepleiere i sykehjem

Kristent forum for sykepleiere og sykepleiestudenter – 79

Kristent forum for sykepleiere og sykepleiestudenter. 289 likes · 13 talking about this. KFSS er en kristen organisasjon for sykepleiere og