Tilsyn vil regulere NetCom-priser

Vil avvikle dyre spesialenummer – Forbrukertilsynet

Samferdselsdepartementet vil regulere prisen på spesialnummer slik at de ikke skal koste mer enn å ringe til et ordinært mobiltelefonnummer. De foreslår også at samtaler til 800-nummer skal bli gratis fra mobil. I dag er 800-nummer kun gratis fra fasttelefon. Forbrukertilsynet støtter forslaget.

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om

Tilsyn: tilsyn med om fyringsanlegget er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot brann og annen skade. Matesystem: anlegg for tilførsel av fast, flytende eller gassformig brensel. Røykkanal: kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til …

Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt

Forskrifta har som føremål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg, slik at risikoen for at brann skal oppstå i fyringsanlegg og røykløp, vert redusert så mykje som mogleg. Forskrifta skal regulere gebyrordninga for feiing og tilsyn til kommunane som er med i samarbeidet, samt tilleggstenester innan brannførebygging.

Tilsyn med bilvaskeri – Miljøkommune

En viktig del av tilsynet vil være å gi informasjon og veilede virksomhetene om kravene i regelverket. Tilsyn vil gi kompetanseheving i bransjen, og oversikt over miljøutfordringer i kommunen. Oppmerksomhet hos befolkningen. Kontakter med media i forbindese med tilsynet kan gi økt oppmerksomhet i befolkningen rundt bilvask og miljøkonsekvenser.

[PDF]

Nødvendig med en tøffere pris- regulering av Telenor og

9 Priser for perioden 1. oktober 2007 til 1. juli 2008. Gjennomsnitt for en to minutters samtale inklusive oppstartsavgift. Gjennomsnitt for en to minutters samtale inklusive oppstartsavgift. 10 Se for eksempel Laffont og Tirole (2000) for en grundig gjennomgang av utfordringer knyttet til samtrafikk i telekommunikasjon.

Finansforbrukernes kontroll og tilsyn

Her på Finansforbrukerens kontroll og tilsyn vil vi gi deg som leser en innføring i de forskjellige instansene som er med på å regulere de finansielle systemene i Norge. I tillegg til det vil vi også ha andre artikler som ser nærmere på ulike relaterte temaer.

Virke er spent på Røe Isaksens grensehandelsbarometer

Det vil bli lagt fram en lov om god handelsskikk og tiltak for å øke konkurransen innen salg og distribusjon i dagligvarehandelen. For å bidra til bærekraftig omstilling vil regjeringen: Regulere slik at næringen kan utvikle og ta i bruk nye forretningsmodeller.

Vil ha strengere regulering av stoffer i kosttilskudd, mat

EU-regelverket regulerer ikke såkalt «andre stoffer», og mange EU-land har derfor laget nasjonale regler. Mattilsynet har nå foreslått for Helse- og omsorgsdepartementet at også Norge bør regulere såkalt «andre stoffer». Ønsker liste over trygge stoffer-Vi anbefaler å …

Høring: Forslag til ny forskrift om pasientjournal

Vi vil derfor oppfordre til at det blir utarbeidet veiledningsmateriell som gir et helhetlig bilde. De reelle endringer av forskriftene er knyttet til opphevelsen av forskrift om tilgang mellom virksomheter og nye bestemmelser med krav om system for tilgangskontroll, autorisering og autentisering og …

FYR RIKTIG OG HVORDAN FORBEREDE TIL FEIING AV – feieren.no

Husk å regulere opp trekken igjen så veden tar godt fyr. Vær våken og tilstede når du bruker ildstedet. Ikke fyll ovnen med ved og sett ned trekken før du legger deg eller når du forlater boligen.

[PDF]

Tilsynsrapport sak 2017-12 Trafikksikkerhet ved arbeid i

En god kartlegging av risiko tidlig i planleggingen vil kunne sikre gode rutiner, og at det fin-nes nødvendig utstyr og kompetanse for å håndtere hendelser som har betydning for tra-fikksikkerheten i anleggsperioden. I en tilsynssak fra 2015 fant Vegtilsynet flere …

[PDF]

Effektivt, statsligt tilsyn – landerapport – ens.dk

1 Denne landerapport er udarbejdet som et bilag til analysen af et effektivt, statsligt tilsyn af forsyningssektorerne, som er gennemført af Rambøll og Implement med bidrag fra IPA Advisory og Thema Consulting i sommeren 2016.

Telenor etc. – Mobil, iPod og dingser – VG Nett Debatt

Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

[PDF]

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger

hvordan man vil innrette seg i eget hjem, med hensyn til blant annet inneklima, teppegulv, renhold, sosiale miljøfaktorer mv. Her bør kommunen være tilbakeholden med å føre tilsyn. Når det gjelder forhold ved boligen som leietaker i liten grad kan påvirke, kan og bør kommunen føre tilsyn på vanlig måte.

Rapport fra tilsyn med Alta kommune 2013 | Helsetilsynet

Fylkesmannens tilsyn med helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9. gjorde det nødvendig å tilsyne to sektorer/linjer fra kommunalledere til tjenestested som beskrevet i kap.2. Helse- og sosial sektoren har en fagkonsulent i 50% stilling, og overordnet faglig ansvarlig er underlagt kommunalleder helse- og sosial.