vedlegg-1-til-5-24-satser-for-dekning-av-utgifter-til-sykehusopphold-i-utlandet – NWYY

Vedlegg 1 til § 5-24 – satser for dekning av utgifter til

Vedlegg Vedlegg 1 til § 5-24 – satser for dekning av utgifter til sykehusopphold i utlandet. Endret av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Pensjon og ytelser, Helsetjenester 04.12.2006

kapittel-5-stønad-ved-helsetjenester – Folketrygdloven

FOR-2018-06-27-1080 – Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog. § 5-24 – Stønad til helsetjenester i utlandet: Vedlegg. Vedlegg 1 til § 5-24 – Satser for dekning av utgifter til sykehusopphold i utlandet: Vedlegg.

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til

14 Nærmere om sykehusopphold Ordinær Stønad For utgifter til sykehusopphold i utlandet ytes det stønad etter folketrygdloven 5-24 med opptil et beløp som fastsettes av Stortinget. I …

[PDF]

Vedlegg 1 Administrativt vedlegg fra Forsvaret til

11.4 Dekning av utgifter til bolig I tillegg til husleien dekkes meglerhonorar, utgifter til oppvarming, elektrisitet, gass, vann, renovasjon, og desinfeksjon samt eventuelle fellesutgifter knyttet til …

Dekning av sykehusutgifter i 2017 – Helse, sykehus og

Jan 01, 2017 · Vedlegg 1 til § 5-24 – satser for dekning av utgifter til sykehusopphold i utlandet Endret av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Pensjon og ytelser, Helsetjenester 04.12.2006 Sist revidert 16.03.2017, se ny sats fra 1.1.2017

Ordinær stønad ved opphold i utlandet – hva dekkes

Ambulansetransport . Du kan få full refusjon for faktiske utgifter ved nødvendig ambulansetransport i utlandet. Sykehusopphold. Du kan få refusjon for faktiske utgifter, begrenset oppad til 3810 kroner (3710 kroner i 2017) per påbegynt døgn, ved nødvendig sykehusopphold i utlandet.

[DOC]

Vedlegg 1 – Norges Offisersforbund

 · Web view

Dekning av utgifter til privat ansatt personale til drift av bolig på tjenestestedet For Generalmajor (tilsv) eller høyere dekkes nødvendige utgifter til privat ansatt personale i tjenestebolig. Utgifter dekkes etter søknad om refusjon til lokal forvaltning.

Administrativt vedlegg fra Forsvaret til Særavtalen

Alle satser fremkommer av vedlegg 4. i utlandet Inventar og utstyr Dekning av utgifter til bolig Representasjonsutstyr for forsvarssjefens representanter i utlandet Dekning av utgifter til språkundervisning statstilskudd etc Tilskudd til norskundervisning Statstilskudd til dekning av skolepenger ved utenlandske videregående skoler

[PDF]

Reiseregningsskjema – søknad om dekning av reiseutgifter

1. Informasjon om pasient (må fylles ut) Reiseregningsskjema – søknad om dekning av . reiseutgifter ved behandling i et annet EØS-land. Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du benytter helsehjelp i et annet EØS land.

Finn Helfos skjema

Om Helfo. Helfo er en ytre etat under Helsedirektoratet. Vi forvalter oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til

§ 1. Dekning av reiseutgifter – spesialisthelsetjenester. En pasient har rett til å få dekket utgifter ved å reise til og fra spesialisthelsetjenester ved sykehus, distriktspsykiatrisk senter eller institusjon som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.

Forskrift om refusjonskrav mot pasientens bostedsfylke

Når utgifter til sykebehandling i utlandet finansieres av folketrygden etter folketrygdloven § 5-22, skal pasientens bostedsfylke refundere Rikstrygdeverkets utgifter til behandling og forpleining etter de refusjonssatsene som fastsettes etter § 4, jf. § 9 i forskrift av 14. januar 1999 om bidrag til behandling i utlandet.

Søk om dekning av reise med papirskjema – helsenorge.no

Søk om dekning av reise med papirskjema. Du kan søke om dekning av reiser til og fra behandling ved å sende inn reiseregningsskjema på papir.