Rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder ved Barneverntjenesten i Steigen 2016

Rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med meldinger til

Landsomfattende tilsyn 2016 Kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten. Print Søk på siden. Rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder ved Barneverntjenesten i Steigen 2016 Brev av 15.04.16 fra Fylkesmannen til Steigen kommune med varsel om tilsyn; Epost fra

Rapport fra tilsyn med Kommunens arbeid med meldinger til

Kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder. Vi gjennomgikk kommunens rutiner på området, og gjennomgikk journaler for å se om rutinene var fulgt. Vi så på hvilke vurderinger som lå til grunn for henleggelse av meldinger og om disse var i tråd med kravene til faglig forsvarlighet i tjenestene.

EGENVURDERING KOMMUNENS ARBEID MED MELDINGER OG

Veileder for landsomfattende tilsyn 2015 og Kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder. Internserien 4/2014 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn 2015 og 2016. Kommunens arbeid med meldinger til Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: seniorrådgiverne Runa Madsen . Detaljer

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten

Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder, samt kommunens arbeid med undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til . Detaljer

[PDF]

Fylkesmannen i Oppland – nordre-land.kommune.no

Rapport fra tilsyn medkommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder, samt kommunens arbeid med undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn og kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem. Nordre Land kommune -Land barneverntjeneste Virksomhetens adresse: Storgata 28, 2870 Dokka

[PDF]

Møteprotokoll Kontrollutvalget Moss – Fredrikstad kommune

1. Referater og meldinger tas til orientering Kontrollutvalget Moss behandling 04.05.2017: Ang. rapporten fra Helsetilsynet, «Rapport fra tilsyn med Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder 2016» KU-leder hadde merket

[PDF]

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss – Fredrikstad kommune

Ang. rapporten fra Helsetilsynet, « Rapport fra tilsyn med Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder 2016» KU -leder hadde merket seg at avvikssystemet som finnes i RiskManager i liten grad er implement ert og i bruk i tjenesten for å melde fra om brudd på rutiner, lov og retningslinjer .

[PDF]

Høringsnotat om endringer i opplysningsplikten til

som kjenner barnet og som er bekymret for barnet melder fra til den kommunale barneverntjenesten. Manglende meldinger til barneverntjenesten kan få svært alvorlige konsekvenser for det enkelte barnet. Antakelig er det de mest utsatte og sårbare barna som har størst behov for samfunnets beskyttelse, som også er mest avhengig av at noen

[PDF]

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV

GJENNOMGANG AV BARNEVERNTJENESTEN – FORBYGGENDE ARBEID, gjennomført der meldingen er fra offentlig melder eller person med yrkesmessig taushetsplikt. Kommunen vurderer ikke alltid om det skal gis tilbakemelding om tiltak til offentlig til Meldinger og undersøkelser:

Barnevernloven – regjeringen.no

§ 4-22 Oppfølging og tilsyn med barn i fosterhjem § 4-22 Oppfølging og tilsyn med barn i fosterhjem § 4-22 Overføring fra institusjon til hybel § 4-22 Permisjonsrettar for fosterforeldre § 4-22 Vedr. forholdet barnevernlov/barnelov § 4-22 Vedrørende fosterhjemsplassering av barn i utlandet § 4-23 Formidlingsforbudet i barnevernloven

Barnevern – Bufdir

Forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet – nå foreligger tredje rapport Publisert 01. november 2018 Oppdatert 01. november 2018 Se alle saker Til toppen

Kristiansand kommune – Barneverntjenester

På initiativ fra barneverntjenesten er det etablert en tiltakskjede for å gi gravide med rusproblemer og familier en oversikt på hvordan de kan få hjelp allerede før fødsel, og frem til barnet er 6 år. Tiltakskjeden gir detaljert beskrivelse på hvilken oppfølging barna skal ha, og hvem som har ansvar for hva.

[PDF]

notat svar tilsynsrapport – nordre-land.kommune.no

arbeid med meldinger til barneverntjenesten: o Tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige (bvl § 1-4), kravet må sees i sammenheng med prinsippet om barnets beste.

[PDF]

Byrådssak 106/17 – bergen.kommune.no

På bakgrunn av standard rapport fra Årstad barnevernstjeneste til Fylkesmannen for første halvår 2016, ba Fylkesmannen om en redegjørelse for praksisen med å utvide fristene for undersøkelser.

[PDF]

Oppdal kommune

I 2015 er det gjennomført tilsyn og systemrevi-sjon ved en barnehage etter barnehagelov og om håndtering av meldinger og tilbakemelding til melder. Beslutninger om hen-leggelse eller undersø-kelse av meldinger til Barneverntjenesten blir ikke alltid dokumentert med en begrunnelse.