Eksportpraksis med søkelys på menneskerettigheter

Eksportpraksis med søkelys på menneskerettigheter

 ·

Eksportpraksis med søkelys på menneskerettigheter . DEBATT: Er det greit at Norge selger militært materiell til land som fengsler journalister, bruker vold mot demonstranter og bryter grunnleggende menneskerettigheter?

FN med søkelys på fangeleirer i Nord-Korea | NettRevyen

En fersk oversikt med detaljert oversikt fra satelittbilder finner du her. Nå kan vi lese at FNs råd for menneskerettigheter vil ta opp dette problemet på bred basis for å stevne Nord-Korea inn for Den internasjonale domstol for forbrytelser mot menneskeheten.

MENNESKERETTIGHETER , POLITIKK – FN-sambandet: – En

FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva berømmer Nobelkomiteen for å sette søkelys på menneskerettigheter og ytringsfrihet med årets fredspris.

Eritrea, menneskerettigheter og vestlig propaganda – Midt

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) har publisert en angivelig fellende rapport med informasjon om hva hun hevder er de «systematiske, omfattende og grove menneskerettighetsbruddene» som pågår i Eritrea.

Raftostiftelsen setter søkelys på brutalitetene begått av

Årets raftopris til menneskerettighets-forkjemperne Imroz Parvez og Parveena Ahangar fra Kashmir setter søkelyset på brudd på menneskerettigheter som den indiske staten stadig begår mot

[PDF]

3 Hvorfor arbeide med menneskerettigheter og demokrati i

Vi må derfor bidra til å sette menneskerettigheter og demokratispørsmål høyrere på den politiske dagsordenen i Europa. Europarådet har satt særlig søkelys på betydningen av økt innsats mot intoleranse, økt respekt for fundamentale rettigheter og på den trusselen korrupsjon utgjør mot demokratiet i Europa.

[PDF]

Menneskerettigheter og ressurskonflikter i Amazonas

bidra til et sterkere søkelys på den prekære mennes-kerettighetssituasjonen knyttet til ressurskonflikter i Amazonas-regionen. Ikke minst er det viktig at norske myndigheter bidrar til at norsk engasje-ment styrker rettighetssituasjonen, og ikke er med å svekke urfolks rettigheter og hensynet til …

Menneskerettigheter i psykisk helsevern – Nr 02/2018

Bruk av tvang og restriksjoner overfor personer med psykiske vansker øker faren for krenkelser, og kan være brudd på menneskerettigheter (MR).

Barnekonvensjonen – barns menneskerettigheter – VID

Søkelys på sentrale utfordringer som angår barn og unges oppvekst generelt, samt problemstillinger knyttet til etniske minoriteter, asylsøker- og flyktningbarn og barn og unge med …

Fotballforbundene i Norden vil utfordre Qatar på

Fotballforbundene i Norden vil utfordre Qatar på menneskerettigheter

1 day ago · Også eksterne eksperter skal være med den nordiske delegasjonen. Svendsen understreker behovet for konstant internasjonalt press på relevante organisasjoner og selskaper i Qatar.

Menneskerettigheter i psykisk helsevern | Tidsskrift for

Bruk av tvang og restriksjoner overfor personer med psykiske vansker øker faren for krenkelser, og kan være brudd på menneskerettigheter (MR).