Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og

Blir det påvist mangler ved de tjenester som andre deler av forvaltningen skal yte til personer med et særlig hjelpebehov, skal kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen om nødvendig ta opp saken med rette vedkommende.

Lov om sosiale tjenester i NAV – www.nav.no

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov 2009-12-18 nr 131) regulerer de kommunale, sosiale tjenestene som obligatorisk inngår i NAV-kontoret. Dette gjelder i hovedsak tjenester av økonomisk og arbeidsrettet karakter.

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og

Taushetsplikt etter denne loven eller etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er ikke til hinder for at opplysninger er tilgjengelig for andre ansatte innen kontoret i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, blant annet til bruk ved veiledning i andre saker.

Forarbeider til lov om sosiale tjenester i arbeids- og

Forarbeider til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) Sosialtjenesteloven hadde før 2015 korttittel «lov om sosiale tjenester i Nav». Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling.

l20091218-131 – Lover – Rettskildene – www.nav.no

Lov L18.12.2009 nr. 131 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

5 5 of 12 21/11/ :04 Kommunen skal spre kunnskap om sosiale forhold og tjenester i kommunen. 13. Samarbeid med andre deler av forvaltningen Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til at sosiale hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer som har betydning for at formålet med loven blir oppnådd.

[PDF]

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

KORTTITTEL: Lov om sosiale tjenester i NAV INNHOLD Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Kapittel 1 Lovens formål og virkeområde § 1. Lovens formål § 2. Lovens virkeområde Kapittel 2 Ansvar etter loven § 3. Kommunens ansvar § 4. Krav til forsvarlighet § 5. Internkontroll § 6. Opplæring av kommunens personell § 7.

Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Med dette lovforslaget blir de kommunale tjenestene som skal inngå i NAV-kontorene regulert i en egen lov.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Formål med loven eller retningslinjen: Sosialtjenesteloven har som formål å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og

[PDF]

Høringsuttalelse – Forslag om lov om sosiale tjenester i

arbeids- og velferdsforvaltningen og i samarbeid med en rekke andre offentlige og private aktører. Arbeids- og velferdsdirektoratet mener at et overordnet mål for utføringen av sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og i kommunene for øvrig er, og bør fortsatt være, å bedre

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og

4 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) – Lo Side 4 av 10 Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgavene som den er pålagt etter denne loven.

[PDF]

Midlertidig botilbud etter lov om sosiale tjenester i

11 Innst. 87 L (2009-2010) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen s. 1 og 8 12 Torstein …