Rapport frå tilsyn med kommunale helse- og sosialtenester til eldre i Ørsta kommune 2010

Rapport frå tilsyn med kommunale helse- og sosialtenester

Varsel om tilsyn med helse- og sosialtenester til eldre sendt 28.6.2010 Oppnemning av kontaktperson i Ørsta kommune, datert 27.7.2010 Oversending av dokumentasjon frå kommune, datert 6.8.2010

Rapport frå tilsyn med helse- og sosialtenester til

Samandrag. Helsetilsynet og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjennomførte tilsyn med helse- og sosialtenestene til eldre som bur i eigen heim eller omsorgsbustad i Gloppen kommune 29. – 30.04.2010.

Helsetilsyn 2011 Rapport – Tilsyn med helse og

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Sogn og Fjordane Rapport frå tilsyn med helse og sosialtenester til heimebuande eldre i Balestrand kommune Adressa til verksemda: Hittunsvegen 6, 6899 Balestrand Tidsrom . Detaljer

[PDF]

Oppsummering av satsinga på tilsyn med helse- og

OPPSUMMERING AV SATSINGA P TILSYN ME HELSE- OG OMSORGSTENESTER TIL ELDRE 2009–2012 / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 1/2014 / 6 Statens helsetilsyn har på www.helsetilsynet.no ein egen meny med materiale frå satsinga, sjå under Tilsyn / Tilsyn med tjenester til eldre. Den nye lova om kommunale helse- og omsorgstenester tok til å gjelde 1.1.2012.

Ernæring til eldre i sykehjem erfaringer fra

Helsetilsyn 2011 Rapport – Tilsyn med helse og sosialtenester til heimebuande eldre i Balestrand kommune. 26.04.2011. Helsetilsyn 2011 Rapport – Tilsyn med helse og sosialtenester til heimebuande eldre i Balestrand kommune. 26.04.2011. Framdriftsplan Avvik 1. tidsfrist: Kommunen sikrar ikkje systematisk kartlegging av . Detaljer

Kommunebarometeret 2018 – tabell for helse | kommunal

Dataene som ligger til grunn er i hovedsak, men ikke bare, fra det foregående året. Over tid har barometeret utviklet seg. Plasseringene er derfor ikke nødvendigvis direkte sammenliknbare fra år til år. Sektoren helse har en vekt i barometeret på 7,5 % av totalen.

[PDF]

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma Møteinnkalling

014/16 Eldre i institusjon og høve til nærkontakt. Oppfølging av sak i Eid Eldreråd. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er til [email protected] eller tlf. 57 88 58 00, slik at varamedlem kan bli innkalla. Varamedlemer møter etter nærare innkalling.

Så mye tar din kommune i eiendomsskatt | kommunal-rapport.no

Inntektene fra eiendomsskatt på bolig økte med 12 prosent i fjor, mens inntektene fra verk og bruk bare økte med 7 prosent. Siden regjeringsskiftet i 2005 har kommunene økt inntektene fra eiendomsskatt med 64 prosent – en klart høyere vekst enn resten av inntektsgrunnlaget for kommunene.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse

Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.

[PDF]

ressurskommune i universell utforming – …

Tilsyn med hensyn til universell utforming: Trondheim kommune har hatt besøk fra Volda og Ørsta kommune med representanter fordelt mellom administrasjon, ulike enheter, repr. fra det kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og politisk deltakelse.

Forsiden – regjeringen.no

Finansministeren har et hovedansvar for landets økonomiske politikk, og samordner arbeidet med statsbudsjettet. Regjeringens fremste oppgave er å legge til rette for økt vekst og velferd for både næringsliv og folk flest. Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk.

St.meld. nr. 45 (2002-2003) – regjeringen.no

3.1.1 Status for dei kommunale tenestene. Kommunane har ansvaret for tenester til menneske med behov for helse- og sosialtenester, utan omsyn til alder.

Bakgrunn – Norsk Sykepleierforbund

Kommunene har kun et medvirkningsansvar til undervisning og praktisk opplæring av studenter i videre- og etterutdanning (§ 8-1 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester), i motsetning til et lovpålagt selvstendig ansvar i spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven § 3-5).

Kommuneplan til 2020, samfunnsdelen by Vanylven kommune

Strategiar for landbruksutviklinga Kommunen skal i samarbeid med fylke og stat aktivt stimulere til nettverksbygging og nye samarbeidsformer, m.a. gjennom å ta initiativ til faste samarbeidsfora

Kristiansand kommune – Start

Høyere rente, hardere krav til nedbetaling av lån, utgifter til etablering av ny kommune og lavere vekst i overføring av penger fra staten er noe av det som bidrar til tøffere økonomiske tider for Kristiansand kommune.