Rapport fra tilsyn med Sola DPS, Helse Stavanger (2009)

Rapport fra tilsyn med Sola DPS, Helse Stavanger (2009

Journalene ved Sola DPS inneholder ikke alltid nødvendige og tilstrekkelig opplysninger. Dato: 09.06.2009. Helga Arianson revisjonsleder . Paul Grude revisor. 1. Innledning . Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sola DPS, Helse Stavanger i perioden 20. – 21. april 2009.

Rapport fra tilsyn med Ryfylke DPS, Helse Stavanger (2009

Rapport fra tilsyn med Ryfylke DPS, Helse Stavanger (2009) 19.06.2009 . Helsetilsynet i Rogaland . Oppfølging av tilsynet Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Helse Stavanger i perioden 22. – 23. april 2009. Revisjonen er en

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast

Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon, Oppfølging av pasienter med behov for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Virksomhetens adresse: Stavanger …

[PDF]

Offentlig journal – helse-stavanger.no

Oversendelse av rapport fra tilsyn med Helse Stavanger HF, Klinikk psykisk helsevern voksne, Stavanger DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk -ber om å få …

VAR REF.: DATO: 2009/ – PDF – docplayer.me

Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Avdeling for patologi, ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus Virksomhetens adresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger …

Slik står det til i ditt fylke – TV2.no

Tilsyn med Sola DPS, Helse Stavanger (2009) Tilsyn med spesialisthelsetjenester ved Sandnes distriktspsykiatrisk senter. Hordaland. Tilsyn med Øyane DPS. Tilsyn med Solli DPS. Tilsyn med …

[PDF]

HVIR 2011 – Oppfølging av brannvern i Helse Stavanger HF

Stavanger HF ei styresak (19.02.2009) med handlingsplan. I planen gjekk det fram at Sola DPS I intervju kjem det fram at det er uklart kven som er brannvernleiar for enkelte av Helse Stavanger tilfredsstiller krava i lovverket til organisering av brannvernarbeidet,

[PDF]

Offentlig journal – Helse Stavanger

Svar -tilsyn med håndtering av humant beinvev ved Helse Stavanger HF Nytt medlem fra Helse Stavanger HF Sakstittel: Samarbeidsorganet mellom Helse Vest RHF, universitet og høyskoler Sola DPS -Samarbeidsavtaler med avtalespesialister Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2016/9412-1 101471/201 6 Løpenr.:

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR

Arbeidsliv og rus, Jæren DPS. (Seminar). Helsedøgnet 2009. Kristian Oppedal, Helse Stavanger HF. Prosjektperiode: 2008 – 2010 Deltakende helseregion: HV. ADHD og rus. Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT.

[PDF]

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i

PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 – 2009 . Tittel Fastlegers vurdering av distriktspykiatriske sentre i 2008. 2.36 Sola DPS 75 2.37 Dalane DPS 77 2.38 Stavanger DPS 79 2.39 Ryfylke DPS 81 Hovedresultater fra undersøkelsen og metoderedegjørelse presenteres i en egen rapport med

[PDF]

…med pasientens øyne… NSFs kvalitetsprosjekt

Rapport fra kvalitetsprosjektet NSFs kvalitetsprosjekt Brukermedvirkning – et gjennombrudd for ledere, Arthur Langerud (90) fra Øyane sykehjem, sammen med Sara og Ella fra fødeavdelingen på Elverum. 1 Sykepleiere med lederansvar som har fokus på kvalitet og god praksis er sentrale bidragsytere til Kreftavdelingen, Helse Sunnmøre

Helgestilling Post C (ref.nr. 2266767203) – Sola DPS

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå balansert sammensetning når gjelder kjønn og alder, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn Les mer om Sola DPS

Vedlegg 2 – Rapport Bruk av tvang i psykisk helsevern

Nordfjord DPS Helse Stavanger Spesialavd . v aksne AUV – Engelsvoll AUV – Gausel AUV – TSB Sola DPS Dalane DPS Ryfylke DPS Sandnes DPS Stavanger DPS Totalt Helse Vest § 4 -7 11 § 4 – 7a 0 9 2 i.o. i.o. 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 13 9 4 0 0 Lova seier (§ 4-7): Den faglig ansvarligekan vedta at medikamenter, rusmidler