§ 2-38 annet ledd bokstav c: OBX-indeksen ved Oslo Børs

§ 2-38 annet ledd bokstav c: OBX-indeksen ved Oslo Børs

Vi viser til deres brev av 22. mars 2010 hvor det reises spørsmål om den skattemessige behandlingen av OBX-derivater. Etter skatteloven § 2-38 annet ledd bokstav c omfattes finansielle instrumenter av fritaksmetoden når det underliggende objektet er en eierandel som omfattes av fritaksmetoden.

Skatter og avgifter – regjeringen.no

Vedrørende tolkningen av bestemmelsene om utenlandske selskaper i skatteloven § 2-38 første ledd bokstav k og annet ledd. Lov/forskrift: Skatteloven § 2-38: Innstramming i fritaksmetoden § 2-38 annet ledd bokstav c: OBX-indeksen ved Oslo Børs 0032 OSLO Telefon: 22 24 90 90.

DnB NOR OBX Derivat Bull – PDF – docplayer.me

Oslo Børs har kontrollert prospektet. Prospektets formål er å gi opplysninger om fondet for at investor skal kunne foreta en velbegrunnet vurdering av fondet og risikoen ved en investering i fondet.

DET SKATTERETTSLIGE KONTINUITETSPRINSIPP OG

I utgangspunktet kommer en urealisert gevinststigning til beskatning ved realisasjon av gjenstanden jfr. sktl 5-1 annet ledd. En typisk form for realisasjon er salg jfr. sktl 9-2 første ledd bokstav a. Arveovergang og gaveoverføring er derimot ikke en form for realisasjon i skattelovens forstand jfr. sktl 9-2 tredje ledd bokstav a og b.

Samlivsbruddadvokat.no: Vederlagskrav etter § 63

Hvis en ektefelle har brukt felleseiemidler til å øke verdien av midler som er særeie eller rettigheter og eiendeler som tas ut forlodds etter ekteskapsloven § 61 bokstav c, eventuelt personlige gjenstander etter ekteskapsloven § 61 bokstav c utover det som kan anses ”rimelig”, kan den andre ektefelle kreve vederlag etter ekteskapsloven § 63.

Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven

§ 67 annet ledd bokstav c skal lyde: c) eller aksjen i året før skattefastsettingsåret er strøket fra notering på børs eller notering på SMB-listen ved Oslo Børs. For øvrig gjelder § 4-12 annet ledd. § 4-17 skal lyde: § 4-17. som omfattes av § 2-38, til selskap som …

[PPT]

DESCARTES REVISJONSMETODIKK – Universitetet i Oslo

 · Web view

Hvis gevinst ved realisasjon av goodwill føres på gevinst- og tapskontoen, skal den etter gjeldende regler holdes utenfor ved beregning av personinntekt, jf. § 12-12 tredje ledd bokstav c jf. § 14-45 annet ledd …

Jusinfo.no: Vederlagskrav etter § 63

Det samme gjelder ved erverv av rettigheter som nevnt i § 61 bokstav b i den utstrekning utgiftene overstiger det som må anses som rimelig. Krav etter første og andre ledd kan bare gjøres gjeldende i den utstrekning ektefellens midler ikke trengs til dekning av gjeld.

[DOC]

www.skatteetaten.no

 · Web view

Etter skatteloven § 9-14, 11. ledd bokstav c og 12. ledd kan det i visse tilfeller gis fradrag for skatt betalt i utlandet. For nærmere informasjon om disse reglene se RF-1109 ”Uttak fra norsk område for skattlegging 2017” med rettledning.

Lovvedtak 53 (2015–2016) – stortinget.no

Nåværende § 1-1 annet ledd bokstav b til i blir bokstav c til ny bokstav j. § 1-1 annet ledd ny bokstav k skal lyde: k) kompensasjon for merverdiavgift etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) – Kapittel

Det samme gjelder såfremt selskapet det forutgående år har ervervet egne aksjer uten nedskrivning av aksjekapitalen, eller aksjen i året før skattefastsettingsåret er strøket fra notering på børs eller notering på SMB-listen ved Oslo Børs. For øvrig gjelder § 4-12 annet ledd.

Voteringer – stortinget.no

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer.

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for

Etter skatteloven § 9-14, 11. ledd bokstav c og 12. ledd kan det i visse tilfeller gis fradrag for skatt betalt i utlandet. For nærmere informasjon om disse reglene se RF-1109 ”Uttak fra norsk område for skattlegging 2014” med rettledning.

Norges Bank

Historisk monetær statistikk for Norge. De fleste dataseriene går tilbake til årene like etter at Norges Bank ble etablert i 1816, med unntak av seriene for lønn og konsumpriser som …