Adgangen til å si opp barnehageplass som følge av betalingsmislighold

Adgangen til å si opp barnehageplass som følge av

Adgangen til å si opp barnehageplass som følge av betalingsmislighold Den siste tiden har det oppstått debatt etter at NRK satte søkelys på praksisen i Bergen kommune med å si opp barnehageplasser dersom foreldrene ikke betaler.

[PDF]

Adgangen til å si opp barnehageplass som følge av

Adgangen til å si opp barnehageplass som følge av betalingsmislighold Ved universitetsstipendiat Jon Christian Fløysvik Nordrum Arbeids- og sosialrettslunsjen 2. oktober 2014

Skriftlig spørsmål – stortinget.no

Det kan også benyttes ordinære former for gjeldsinndrivelse i stedet for å si opp plassen dersom foreldrene misligholder foreldrebetalingen. For øvrig er det viktig å følge opp denne problematikken med forebyggende tiltak som legger til rette for at familier med lav …

[PDF]

Arbeidsgivers adgang til oppsigelse av sykmeldte arbeidstakere

virksomhet har til å si opp eller omplassere arbeidstakere som følge av langvarig sykefravær, og i hvilke tilfeller arbeidstaker har rett til å opprettholde det eksisterende arbeidsforholdet. 1.3 Avgrensing Oppgaven avgrenses til kun å gjelde sykefravær som oppsigelsesgrunn i arbeidsforhold mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker.

Endring av praksis ved manglende betaling for plass i

Bystyrets intensjon med å gjeninnføre en ordning med plassoppsigelse ved mislighold av foreldrebetaling var ikke å si opp plasser i barnehage og SFO, men å hindre at familier på denne måten skulle opparbeide seg betydelig gjeld til kommunen og settes i en økonomisk situasjon som igjen ville gå utover barnet.

[PDF]

Svar på spørsmål om rett til barnehageplass – udir.no

Rett til barnehageplass Barnehageloven § 12a gjelder rett til barnehageplass. Det følger av bestemmelsen at «[b]arn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i …

Oppsigelse av ansatt som er sykemeldt – Arbeidsgiveren

En praktisk problemstilling er hvorvidt det er adgang til å si opp noen som er sykemeldt. Adgangen vil være forskjellig alt ettersom sykdommen er begrunnelsen for oppsigelsen eller ikke.

[PDF]

Byrådssak 57/15

Også storkommuner som Oslo, Trondheim og Stavanger har en forvaltningspraksis for å si opp barnehageplass ved vesentlig mislighold av foreldrebetaling. Bystyrets intensjon med å gjeninnføre en ordning med plassoppsigelse ved mislighold av foreldrebetaling var ikke å si opp plasser i barnehage og

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde

1 Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/602 VEDTEKTER MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGER – REVIDERING Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite /15 Kommunestyret Vedlegg: 1.

Når kan husleie holdes tilbake? – Estate Nyheter

Rekkevidden av avtalte forbud . Som følge av at adgangen til å motregne med krav som har sitt opphav i samme kontraktsforhold normalt må anses som en rimelig og balansert løsning for parter i et kontraktsforhold, er det i rettspraksis lagt til grunn at det må stilles krav til klarhet til den kontrakt/avtalebestemmelse som avskjærer motregningsretten.

Oppsigelse på grunn av forhold ved arbeidstaker

Arbeidstaker kan stort sett løse en slik situasjon ganske enkelt ved å si opp stillingen. For arbeidsgiver derimot er det strenge begrensninger i adgangen til å si opp arbeidstaker på grunn av forhold ved arbeidstakeren selv. Oppsigelsen må være saklig begrunnet: Arbeidsmiljøloven § 15- gir et forbud mot usaklig oppsigelse.