Løyve til regulering av Rennedalsvatnet i Kvinnherad

Løyve til regulering av Rennedalsvatnet i Kvinnherad – NVE

NVE meiner ei regulering av Rennedalsvatnet vil vere eit positivt bidrag til å få frem meir fornybar energiproduksjon. Tiltaket vil samtidig kunne gi inntekter til søkjar, grunneigarar og kommune, og bidra til lokal verdiskapning.

Søknad om løyve til regulering av Rennedalsvatnet

Småkraft AS – Søknad om løyve til regulering av Rennedalsvatnet i Kvinnherad kommune i Hordaland – Høyring. NVE har motteke ein søknad frå Småkraft AS, datert 29.12.2016, om løyve til regulering av. Rennedalsvatnet i Kvinnherad kommune, og auke installert effekt i Gjerde kraftverk frå 1,7 til …

Løyve til regulering av Rennedalsvatnet i Kvinnherad

NVE meiner ei regulering av Rennedalsvatnet vil vere eit positivt bidrag til å få frem meir fornybar energiproduksjon. Tiltaket vil samtidig kunne gi inntekter til søkjar, grunneigarar og kommune, og bidra til lokal verdiskapning.

[PDF]

Kvinnherad kommune – Postliste

Kvinnherad kommune rår til at det ikkje vert gitt løyve til regulering av Rennedalsvatnet. Fordelen ved kraftutbygginga veg ikkje opp for ulempene dette medfører for …

[PDF]

Kvinnherad kommune – Søknad om løyve til regulering av

Kvinnherad kommune – Søknad om løyve til regulering av Svartavatn i Onarheimselva, Kvinnherad kommune i Hordaland – oversending av NVE sitt vedtak Vi syner til dykkar søknad datert 18.03.2014 med tillegg av 27.6.2017. Vedlagt oversender vi NVE sitt løyve til regulering av Svartavatn i Onarheimselva med tilhøyrande vilkår.

Kvinnherad kommune Søknad om løyve til regulering av

8. Den ene grunneiendommen grenser til Hellandselva, mens den andre har rettigheter i vassdraget. De uttaler i e- post av at de er positive til økt regulering av Svartavatn, men ber om at saksbehandlingen stilles i bero i påvente av søknad om småkraftverk, slik at tiltakene i …

Kunngjeringar arkiv – Kvinnherad kommune

Søknad om løyve til regulering av Rennedalsvatnet – Høyring. 5.1.2017 . Satsar for kommunale gebyr i 2017. Oppdatert: 7.4.2017. Framlegg til forskrift for bruk av fiskefond i Kvinnherad kommune. 1.11.2016 . Søknad om løyve til regulering og uttak av vatn frå Kvitebergsvatnet i Kvinnherad kommune. Oppdatert: 13.6.2014. Mai 2014.

[PDF]

Fråsegn søknad om løyve til regulering og uttak av vatn

Fråsegn søknad om løyve til regulering og uttak av vatn frå Kvitebergsvatnet, Kvinnherad kommune Vi viser til brev frå NVE av 2. juni der fylkeskommunen blir bedt om å vurdere søknaden frå Ølve Bruk AS (Alsaker fjordbruk as) om løyve til regulering og uttak av vatn frå Kvitebergsvatnet i Kvinnherad …

Konsesjonssak – NVE

NVE vurderer at nytta av tiltaket i form av ny fornybar energiproduksjon er større enn skader og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til regulering av Rennedalsvatnet …

[PDF]

Småkraft AS – Søknad om tillatelse til regulering av

Vi viser til merknadene til vilkårene i dette notatet for krav til utforming av anlegget. Vi understreker at tillatelsen etter vannressursloven gjelder regulering av Rennedalsvatnet samt økt installert effekt/slukeevne i Gjerde kraftverk, og betydningen dette har for de allmenne interessene i vassdraget.

Kraftnytt.no » Småkraftverk

Løyve til regulering av Rennedalsvatnet i Kvinnherad. 02 nov 2017. 0. NVE gjev Småkraft AS løyve til å regulere Rennedalsvatnet i Kvinnherad kommune i Hordaland med inntil fem meter. Fornybar energi, Nyheter for abonnenter. Grønt lys for 84 nye GWh. 26 okt 2017. 0.

[PDF]

Uttalelse vedr. regulering av Rennedalsvatnet Gjerde

(fylkesnivå). Kvinnherad kommune har i utkast til pågående friluftslivskartlegging i kommunen, etter M98, kartlagt området hvor Rennedalsvatnet inngår og vurdert det som et viktig friluftslivsområde. Landskapsvirkninger blir for ofte kun vektlagt dersom det er betydelig aktivitet knyttet til området.

Høyringsfråsegn til søknader om løyve til å byggje 13

Download «Høyringsfråsegn til søknader om løyve til å byggje 13 småkraftverk i Kvinnherad, Jondal og Ullensvang»