Forskrift om endring i forskrift om miljøskadelige batterier

Forskrift om endring i forskrifter som viser til begrepet

I forskrift av 17. juli 1990 nr. 616 om miljøskadelige batterier gjøres følgende endringer: I § 6 første ledd skal «forskrift om spesialavfall» endres til «forskrift av 20. desember 2002 nr. 1817 om …

Ikke tilgjengelig:Forskrift om miljøskadelige batterier

Dokumentet Forskrift om miljøskadelige batterier. fra 17.jul.1990 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO. Følgende dokumenter kan være det du ser etter – merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: Opphevede sentrale forskrifter: Forskrift om miljøskadelige batterier. (FOR-1990-07-17-616) Norsk Lovtidend Avd.

Vedlegg I Forskriftsendringer – PDF – docplayer.me

9 Forskrift om endring av forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Det gjøres følgende endringer i produktforskriften kapittel 3: Ny 3-13 skal lyde: 3-13 Batterier virkeområde og definisjoner 3-13, 3-14 og 3-14a gjelder alle batterier, også innebygde, med unntak av batterier brukt i utstyr som er produsert spesifikt til

Batterier – regjeringen.no

Direktivet stiller krav om at batterier som samles inn sammen med ee-avfall skal tas ut når ee-avfallet behandles; Det eksistererer allerede krav om fjerning av batterier og at de skal følge materialstrømmene. Batteriene som er fjernet fra ee-avfallet omfattes da av batteriedirektivet og inngår i rapportert mengde batterier.

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og

Forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20. Notat Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Høringsnotat 14.05.2013 Forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensning . Detaljer

[PDF]

Forskrift om endring i vedtekter til plan- og

Forskrift om endring i vedtekter til plan- og bygningsloven, Bergen kommune, batterier, gjerne basert på myntautomater eller lignende. 7.Ved barnehager/parker skal det tas hensyn til hente- og bringeproblematikken. Det skal utarbeides egen plan for hvordan dette skal løses.

[PDF]

Forskrift F18.04.1997 nr 337 Forskrift om stønad til

Forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer. inntil 3 batterier til hvert høreapparat. Det ytes ikke stønad til ytterligere anskaffelse av batterier. medlemmet på grunn av vesentlig endring i funksjonsevnen ikke lenger er i stand til å betjene høreapparatet. 3.

Opphever 50 forskrifter – miljodirektoratet.no

forskrift 1990.07.17 nr. 0616 om miljøskadelige batterier forskrift 1993.12.10 nr. 1182 om retursystemer for emballasje til drikkevarer forskrift 1994.03.25 nr. 0246 om …

[PDF]

Forskrift om Publikasjonene bestilles hos: Maskiner

Utgitt september 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Juni 1998 Det er gjort omfattende endringer i forskrift av 19. august 1994 om maskiner.

Byggteknisk forskrift (TEK17) – dibk.no

Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv. Tolkningsuttalelser (regjeringen.no) Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger § 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo § 7-3. underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall.

[PDF]

TEK17 Forslag til ny byggteknisk forskrift – radonmannen.no

Reglene om krav til byggverk og byggeprosess er omfattende og komplekse. Et enklere og tydeligere regelverk har derfor vært et av hovedmålene for ny byggteknisk forskrift, TEK17, med tilhørende veiledning og preaksepterte ytelser. TEK17 skal også bidra til åberede grunnen for neste generasjons byggteknisk forskrift.

[PDF]

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter Endring av

2. Forskrift om krav til sykkel «Forskrift om endring i forskrift om krav til sykkel Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13, § 14, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1.