SINTEF forsker på hvordan hydrogen kan bli en viktig energibærer

Hydrogen – SINTEF

SINTEF forsker på hvordan hydrogen kan bli en viktig energibærer i et lavutslippsamfunn Hydrogen kan bli en viktig energibærer for å redusere klimagassutslipp innen en rekke sektorer, spesielt transport, men potensielt også innen kraftproduksjon og som innsatsfaktor i industrien.

SINTEF forsker på hvordan hydrogen kan bli en viktig

Hydrogen kan bli en viktig energibærer for å redusere klimagassutslipp innen en rekke sektorer, spesielt transport, men potensielt også innen kraftproduksjon og som innsatsfaktor i industrien. SINTEF forsker på viktige områder innen hele verdikjeden for hydrogen fra …

Fornybar energi – SINTEF

SINTEF forsker på hvordan hydrogen kan bli en viktig energibærer i et lavutslippsamfunn Smartgrids Fremtidens kraftsystem vil ha mer produksjon fra fornybare energikilder og økt forbrukerfleksibilitet samtidig som det må være robust, sikkert og pålitelig.

Hydrogen som energibærer – Bellona.no

Hydrogen som energibærer. Hydrogen vil bli en viktig energibærer i fremtidens transport. Markedsintroduksjonen av brenselceller vil gi økt etterspørsel etter hydrogen, noe Norge bør utnytte til å bli en storleverandør av hydrogen og hydrogenteknologi.

Ei hinne for hydrogen – forskning.no

Forskere ved SINTEF har helt siden 1990 forsket på hvordan naturgass bedre kan utnyttes. Blant resultatene er en membran som bare er to tusendels millimeter tykt, og som kan få stor betydning for framstilling av hydrogen til brenselceller i for eksempel biler og elektronikk.

Industrielle muligheter og – blogg.sintef.no

Hydrogen kan bli en stor industri i Norge. Hydrogen er en energibærer, og kan produseres fra naturgass. Denne måten å lage hydrogen på slipper i utgangpunktet ut CO 2, men ved å ta i bruk CCS kan prosessen avkarboniseres. Dette betyr at hydrogen kan bli en energibærer …

Hydrogenbil | UngEnergi

Grunnen til at man ser på hydrogen som en miljøvennlig energibærer, er at både selve produksjonen og brukeren av hydrogen kan være miljøvennlig. Les mer om produksjon av hydrogen her Hvordan virker en hydrogenbil?

Hydrogen som energibærer – Naturfag – NDLA

Derfor kaller vi ikke hydrogen en energikilde Energikilder brukes om tilgjengelig energi som mennesker kan nyttegjøre seg av og omforme til nyttig energi. Eksempler på dette er sollys, olje, gass, geotermisk energi osv., men en energibærer. Mange mener at hydrogen i løpet av de neste tiårene vil spille en svært viktig rolle i

Forskningsrådets pris for unge – blogg.sintef.no

Øivind kom til SINTEF fra masterstudie i kjemi hos professor Signe Kjelstrup. Etter en tid i SINTEF startet han som ph.d.-student hos samme Signe. Nå er Øivind tilbake i SINTEF der han forsker videre på termodynamikk, blant annet for håndtering og flytendegjøring av hydrogen.

Hydrogen – Gemini.no – Forskningsnyheter fra NTNU og SINTEF

Norsk Hydro er en av de norske aktørene som har tro på at hydrogensamfunnet kan bli en realitet. Selskapet har brukt 40 millioner kroner på et stort demonstrasjonsanlegg i øykommunen Utsira.

Hydrogen – fra hype til hypertech – Norsk Hydrogenforum

– Vi har engasjert oss både faglig og politisk for at Norge også kan bli en leverandør av hydrogen til Japan basert på våre store energiressurser, sier forskningsdirektøren. Det er nemlig ikke bare i transportsektoren at hydrogen vil spille en viktig rolle. Vi får stadig flere vindparker og solcellekraftverk.

Hydrogen, fremtidens energibærer — IFE

Med ingen andre utslipp enn rent vann, står hydrogen frem som den miljøvennlige energibæreren. IFEs forskere arbeider derfor med å utvikle hydrogen til å bli en løsning for fremtiden. Innen bilindustrien har det vært mye fokus på å lage biler som kan kjøre på ren hydrogen…

Hydrogen i tanken eller på tanken – forskning.no

Hydrogen og hydrogen-brenselceller kan komme til å spille en nøkkelrolle i å redusere bruken av olje, gass og kull, skriver det internasjonale energibyrået IEA i en rapport. Så det er altså håp om at en forvandling kan skje, og de miljømessige gevinstene er klare.

[PDF]

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Bruk av hydrogen kan enten skje ved direkte forbrenning eller i en brenselcelle. Resultatene fra SINTEF viser imidlertid at det er ineffektivt å bruke hydrogen til stasjonære formål, fordi barrierer for at hydrogen kan bli et konkurransedyktig alternativ til de konvensjonelle rapporten kan bli et viktig innspill til dette arbeidet.