JUS OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Regelverkets anvendelsesområde

Innføring i offentlige anskaffelser – JUS

Målgruppen er jurister og andre som har vært, er, eller vil komme i befatning med reglene om offentlige anskaffelser, det være seg jurister i offentlig forvaltning eller privat virksomhet.

[PPT]

www.uio.no

 · Web view

JUS5940 – Offentlige anskaffelser. Regelverkets anvendelsesområde – del I. 11. september 2015, advokat Arne Torsten Andersen, A L T advokatfirma AS . Tema (I) Regelverkets anvendelsesområde. Hvem er pliktsubjekter? Oppdragsgiverbegrepet. Rettighetshaverne. Hva slags disposisjoner er omfattet? Kontraktsbegrepet.

[PPT]

www.uio.no

 · Web view

JUS5940 – Offentlige anskaffelser. Regelverkets anvendelsesområde – del II. 18. september 2015, advokat Arne Torsten Andersen, A L T advokatfirma AS

Anskaffelsesrett i et nøtteskall – JUS

Målgruppen er jurister og andre som har vært, er, eller vil komme i befatning med reglene om offentlige anskaffelser, det være seg jurister i offentlig forvaltning eller …

JUS OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Regelverkets anvendelsesområde

JUS5940 – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Regelverkets anvendelsesområde – del I 11. september 2015, advokat Arne Torsten Andersen, A L T advokatfirma AS.

Veileder. Forskrift om offentlige anskaffelser – PDF

9 Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 9 INNLEDNING Om offentlige anskaffelser I Norge gjør offentlig sektor innkjøp for drøyt 216 milliarder kroner årlig 1. Målt som andel av bruttonasjonalproduktet utgjør offentlige anskaffelser om lag 18 prosent.

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser – PDF

1 2014 FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Vest-Agder Fylkesrevisjon. 2 INNHOLD 1 INNLEDNING Bakgrunn Formålet med prosjektet Avgrensing av prosjektet Gjennomføring og metode Formål med regelverket for offentlige anskaffelser Regelverkets anvendelsesområde Problemstillinger som undersøkes i rapporten Revisjonskriterier Problemstilling I og revisjonskriterier …

Offentlige anskaffelser | Anskaffelser | Spør advokaten!

Gjeldene lov og forskrift om offentlige anskaffelser ble vedtatt sommeren 2016 og trådte i kraft 1.1.2017. Det nye regelverket om Offentlige anskaffelser er resultatet av en omfattende prosess hvor målet var å gjøre reglene og prosessene enklere. Endringene er størst under EØS terskelverdiene.

[PDF]

Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige

Regelverket for offentlige anskaffelser stiller strenge prosessuelle krav til hvordan kommunen foretar sine innkjøp. Hensikten med bestemmelsene er for det første å sikre kostnadseffektiv 2.2 Regelverkets anvendelsesområde Det er bare der offentlige myndigheter inngår en gjensidig bebyrdende avtale om levering av

Offentlige anskaffelser – unntaket for egenregi

Forskrift fastsatt ved kgl. res. 15. juni 2001 om offentlige anskaffelser gjelder bare anskaffelser i form av ”gjensidig bebyrdende avtaler”, jf. § 1-4 bokstav a). Avtaler mellom organer innenfor samme rettssubjekt, dvs. innenfor samme kommune eller innenfor staten, vil ikke regnes for en ”gjensidig bebyrdende avtale” og faller derfor utenfor regelverkets anvendelsesområde.

[PDF]

Revisjon av Fornyings- og administrasjonsdepartementet for

Norge har tatt det EF-rettslige regelverket om offentlige anskaffelser inn i norsk rett gjennom EØS-avtalen. For å avklare regelverkets anvendelsesområde vil vi ta utgangspunkt i anskaffelsesdirektivene2 og deres innlemmelse i EØS-avtalen. Anskaffelsesdirektivene, som det norske regelverket er basert på, sier ikke noe