Forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere

Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere

Videre fastsetter forskriften krav og gir bestemmelser om tilsyn vedrørende kvalitet og merking av planter og formeringsmateriale. For frø, settepoteter og skogplanter gjelder forskrift om såvarer, forskrift om settepoteter og forskrift om skogfrø og skogplanter.

Forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot

I forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere gjøres følgende endringer: § 23 første ledd skal lyde: Importøren skal på forhånd melde fra til Mattilsynet om import av visse sertifikatpliktige planter og andre smittebærende emner.

Forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 31. mai 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 18, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og forskrift 2. juli 1996 nr. 1447 om settepoteter § 12.

[PDF]

Forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot

Forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere Dato FOR-2015-09-09-1122 Departement Landbruks- og matdepartementet

FOR 2000-12-01 nr 1333: Forskrift om planter og tiltak mot

Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 15, § 18, § 21 og § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19.

Forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot

1 Forskrift om endring i forskrift om planter tiltak mot planteskadegjørere Dato FOR Departement Landruks- matdepartementet Pulisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel FOR Norge LOV , LOV , LOV , LOV , FOR Kunngjort kl Rettet Korttittel Endr. i forskrift om plantehelse Kapitteloversikt: I II Hjemmel: Fastsatt av Landruks- matdepartementet 9. septemer 2015

[PDF]

Utkast til forskrift om endring i forskrift om planter og

Utkast til forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12,15, 18, jf. delegeringsvedtak 19.

[PDF]

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM …

FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM PLANTER OG TILTAK MOT PLANTESKADEGJØRERE Hovedinnhold i forskriftsutkastet På vegne av Landbruks- og matdepartementet (LMD) sender Mattilsynet forslag til endringer i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) på …

Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere

Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere 12.11.2009 (Oppdatert: 04.03.2015) , Borghild Glorvigen Ikrafttredelse 2009-01-01.

[PDF]

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og

nevnt i vedlegg 1, 2 og 6 samt § 40 i forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere, gir rett til erstatning. Ved utmåling av erstatning inngår følgende tapsposter: 1. Husdyr, egenproduserte planter og plantedeler erstattes med verdien på påleggstidspunktet. For fjørfe,

[PDF]

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. desember

Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. desember 2000 nr. 1333om planter og tiltak mot planteskadegjørere (plantehelseforskriften) Fastsatt av Landbruks og matdepartementet xx.xx.2007 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) I