Rapport fra planlagt tilsyn med fastlegens legemiddelbehandling av eldre som mottar helse- og omsorgstjenester ved fastlege Strømsø legesenter 2010

Rapport fra planlagt tilsyn med fastlegens

Rapport fra planlagt tilsyn med fastlegens legemiddelbehandling av eldre som mottar helse- og omsorgstjenester ved fastlege Strømsø legesenter 2010 Tidsrom for tilsynet: 14.04. – 25.05.10 Tilsynsbesøket ble gjennomført på Strømsø legesenter 25.05.10 fra kl 08.15 til kl.15.00.

Rapport fra planlagt tilsyn med fastlegens

Rapport fra planlagt tilsyn med fastlegens legemiddelbehandling av eldre som mottar helse- og omsorgstjenester ved fastlege, Drammen kommune Hjemmetjenesten Strømsø 2010

Innkomst og årskontroll i sykehjem – PDF – docplayer.me

Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter. Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter Hanna H. Nilsen Erfaringskonferansen 5. desember 2014 Per Christian Andersen Helse og Omsorgskomiteen 5.februar 2015 Bakgrunn . Detaljer

Sykepleieres erfaringer med utskrivelse av eldre pasienter

Hensikt: Undersøke sykepleieres erfaringer med eldre pasienters medvirkning i utskrivelsen fra sykehus til kommunehelsetjeneste. Studien er utført i lys av samhandlingsreformen (SHR). Design: Studien har en kvalitativ tilnærming og fokusgruppeintervju ble utført.

Eldre mennesker i overgang fra hjem til sykehjem : en

The study is based on selected parts of Afaf I. Meleis’ theoretical framework in which «transitions» is a central concept. In the framework it is argued that the concept of transitions expresses the nursing discipline’s «mission» and focus and therefore should be included among the domain concepts.

«Genialt planlagt?» Drabantbyen som hjem i spennet mellom

som «genialt planlagt», med en morfologi som muliggjør deres forståelse og produksjon av et «godt hjem». Hjemskapende praksiser må forstås som å være nyskapende og gjenskapende på samme tid. Beboerne uttrykker dermed et levd forhold til drabantbylandskapet, hvor hjem og

[PDF]

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand Historikk og

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand Historikk og kunnskapsgrunnlag Læringsnettverk 08.02.17 Henrik Eikås Lege fra intensiv som leder. RRT= rapid response team. Sykepleier fra intensiv som leder. COT/CON/MISS= clinical outreach team/nurse, mobil intensivsykepleier.

Omtale Temahefte Helse og omsorgstjenester til samiske eldre

 ·

We use cookies to make interactions with our website easy and meaningful, to better understand the use of our services, and to tailor advertising.

[PDF]

2017 Nr. 24– Radioactive substances in Norwegian farmed

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Sammenlignet med vill fisk fra norske havområder har norsk oppdrettslaks omtrent like eller lavere nivåer av både naturlige og menneskeskapte radionuklider. Det ble ikke funnet geografiske variasjoner i nivåene av 137Cs i oppdrettslaks. Innholdet av

Kontaktpunktet består av Kunnskapssenteret

1 Sammendrag Helse- og omsorgsdepartementet ga 27. februar 2014 Kontaktpunktet for tverrfaglig legemiddelinformasjon et utredningsoppdrag. I oppdraget ønsket departementet en utredning av informasjons- og beslutningsstøtte for diagnostikk, behandlingsvalg, oppfølging og etterlevelse av legemiddelbehandling.

[PDF]

Norske erfaringer og forvaltningskunnskap som elementer i

1) Avl Utvilsomt stort potensiale for å nyttiggjøre seg av norsk kunnskap om avl og betydningen av å drive med sykdomsfritt avls- og produksjonsmateriale. Forvaltningen kan bidra med erfaringer fra oppbyggingen av et nasjonalt avlssystem på fisk; regelverk, stamfiskstasjoner mv.

Ledere positive til eldre arbeidstakere | FriFagbevegelse.no

I bedrifter med ansatte over 60 år mener lederne at seniorene er gode til samarbeid, problemløsning og produktivitet, viser en undersøkelse.

Fontene forskning

Noen av pasientene med diagnose utviklingshemming, autisme og/eller Asperger syndrom som får et tilbud i den offentlige habiliteringstjenesten for voksne, har i lengre perioder fått sine heldøgns omsorgstjenester fra private firmaer. Litteraturgjennomgang viser at det er lite forskning på området.

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk

som har besluttet å ta ytterligere skritt for å sikre den felles håndheving av visse rettigheter og friheter ved hjelp av Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, undertegnet i Roma 4. november 1950 (heretter kalt «Konvensjonen»),