Foreslår redusert flypassasjeravgift:

Foreslår redusert flypassasjeravgift: – Vi er skuffet – Moss

Regjeringen foreslår i framlagt statsbudsjett mandag å innføre forskjellige satser avhengig av hvor langt man reiser, melder E24.

Martin Næss Kristiansen – dagsavisen.no

Foreslår redusert flypassasjeravgift: – Vi er skuffet Reduksjonen i flypassasjeravgiften på reiser innen EU og EØS er bare en beskjeden justering, konkluderer selskapet som står på for å få

Ditt Handelssted Moss – Home | Facebook

Foreslår redusert flypassasjeravgift: – Vi er skuffet Reduksjonen i flypassasjeravgiften på reiser innen EU og EØS er bare en beskjeden justering, konkluderer selskapet som står på for å få Moss lufthavn Rygge på beina innen sommeren 2020.

Foreslår gradvis nedsatt arbeidstid | FriFagbevegelse.no

Arbeidstakere som arbeider tredelt skift eller turnus bør få en gradvis reduksjon i arbeidstiden som i snitt kortes med 40 minutter i uka, foreslår et offentlig oppnevnt utvalg.

Foreslår rett til redusert arbeidstid for arbeidstakarar

Foreslår rett til redusert arbeidstid for arbeidstakarar over 62 år 15.02.08 Regjeringa vil lovfeste at arbeidstakarar over 62 år skal ha rett til redusert arbeidstid.

Satsinga på samferdsel held fram – regjeringen.no

Vedlikehaldsetterslepet på riksvegnettet blei frå 2015 redusert for første gong på fleire tiår. Med budsjettforslaget vil det samla vedlikehaldsetterslepet på riksveg bli redusert med om lag 1,8 milliardar kroner i 2019, seier Dale. Regjeringa foreslår om lag 5,7 milliardar kroner til vedlikehald og fornyingstiltak på riksveg i 2019.

Gratis kjernetid i barnehagen til 11 000 2-åringar

Regjeringa vil utvide ordninga med gratis kjernetid til å også gjelde for 2-åringar frå låginntektsfamiliar, og foreslår 46 millionar kroner til dette. Regjeringa vil også gi 9 millionar til arbeid med å rekruttere barn i utsette byområde til barnehage

[PDF]

Høyring -innføring av flypassasjeravgift

Høyring -innføring av flypassasjeravgift Samandrag Som følgje av Stortinget sitt vedtak 14. desember 2015 om flypassasjeravgift har Toll-og avgiftsdirektoratet sendt ut forslag til endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

Innst. 3 S (2017-2018) – stortinget.no

Disse medlemmer foreslår å heve normrenten for beregning av friinntekten i grunnrenteskatten for vannkraftverk til 2,5 pst. Å heve normrenten vil bidra til å bedre insentivene for investeringer i eldre kraftanlegg, slik at man kan opprettholde og videreutvikle den store verdien som ligger i …

Forside – Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til …

Når pressen speilvender verden – Ketil Solvik-Olsen

Avisen poengterer riktignok selv at de hovedsakelig bare har løftet frem avgiftene som har økt, ikke de som har blitt redusert. I sitt «forsøk» på selv skape balanse nevner avisen derfor blant annet at formueskatten (?) er kuttet.