V-A fylkeskommune 的 Twitter: “Agder kollektivtrafikk AS oppnår god kundetilfredshet https://t.co/wCuFGbR0Fw… ”

Årsrapport 2010 for Aust-Agder fylkeskommune – issuu.com

1. 1. SAMMENDRAG Aust-Agder fylkeskommunes regnskap for 2010 er gjort opp med et overskudd på 7,4 mill. kroner. Fylkeskommunens netto driftsresultat er på 138,7 mill. kroner.

Årsrapport 2011 for Aust-Agder fylkeskommune – Issuu

1. 1. SAMMENDRAG Aust-Agder fylkeskommunes regnskap for 2011 er gjort opp med et overskudd på 10,6 mill. kroner. Fylkeskommunens netto driftsresultat er på 143,2 mill. kroner.

1 AtB AS / 4. 2 Mål og strategier for kollektivtrafikken

10 10. 11 4 Sentrale nøkkeltall 4.1. Kollektivreisende i Sør-Trøndelag Stadig flere reiser kollektivt i Sør-Trøndelag. Passasjerstatistikken totalt for alle ruter i 2016 viser en økning på over 1,4 millioner flere reiser sammenlignet med Det er en total vekst på 4,6 %.

2011 / Vest-Agder fylkeskommune – vaf.no

Vest-Agder fylkeskommune på Twitter. Fra nå av kan du også hente nyheter fra Vest-Agder fylkeskommune på Twitter. Det er et ledd i å styrke fylkeskommunens informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Dette arbeidet skal, i følge av Torkelsen, Jan H., 04.05.11

Vi tar dæ me fra A te B – PDF

4 Sammendrag Et av de viktigste målene for AtB er å få flere til å reise kollektivt. Det har vært stor økning av antall reisende de siste årene, og økningen for 2014 vs 2013 var på 3,5 % for Trondheim og 9 % for Trondheimsregionen.

Vestfold fylkeskommune – HVS 100% vikariat i norsk

Vil du være med å utvikle Vestfold sammen med 2.200 dyktige og engasjerte kollegaer? Vestfold fylkeskommune har ansvar for oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging.

Innst. 306 S (2009–2010) – stortinget.no

Sammendrag. I dokumentet fremmes følgende forslag: «I. Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2011, foreslå en vesentlig opptrapping av …

St.prp. nr. 68 (2006-2007) – regjeringen.no

«Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at dagens bompengeordning utvides til også å omfatte 64 mill. kr. til gang- og sykkelveinett i Kristiansand.» Saka har vore lagt fram for dei fem nabokommunene Vennesla, Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand.

Prop. 1 S (2009–2010) – regjeringen.no

Bevilgningene til administrasjon m.m. dekker bl.a. Samferdselsdepartementets driftsutgifter, herunder lønn, husleie, reiseutgifter og kjøp av konsulenttjenester, deltakelse i internasjonale organisasjoner innen transport og kommunikasjon, tilskudd til trafikksikkerhetsformål samt tilskudd til samferdselsberedskap.

Prop. 1 S (2016–2017) – regjeringen.no

Reduksjonen i løyvingar gjeld i hovudsak belønningsordninga for betre kollektivtransport mv. i byområda og bymiljøavtalar. M.a. vil 170 mill. kr frå 2017 inngå i bymiljøavtalen mellom staten, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, jf. kap. 1330, post 64.

Totalreform.no – Best Similar Sites | BigListOfWebsites.com

bedriftsflyttinger og leietakerrådgivning har vært vårt fagområde i snart 30 år. vi hjelper til med planlegging og flytting av bedrift. les mer her >>

Møte torsdag den 14. juni 2018 – stortinget.no

André N. Skjelstad (V) [11:40:29]: Jeg blir litt overrasket over hva representanten Aasland faktisk sier her, for nettopp ett av de store grepene som ble tatt i 2014, var å styrke kanaliseringspolitikken. Det skjedde også i fjor, og det skjer i år.

Politikk og sånt : 2016 – larssalvesen.blogspot.com

For å ha en felles pris med NSB, overfører vi 190 millioner kroner dit. Ruter og NSB har en samarbeidsavtale som gjør at samme billett og samme månedskort kan brukes på alle typer kollektivtrafikk og at prisen er den samme enten du tar tog, buss, trikk, T-bane eller båt. Dette er …

Sak nr. 3 – stortinget.no

Votering i sak nr. 3 Komiteens hadde innstilt: Dokument nr. 3:8 (2005-2006) – Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk – Oslopakke 2 – vert lagd ved protokollen.