Forskrift om farlig last på norske skip

Forskrift om farlig last på norske skip – Lovdata

Kapittel 2. Frakt av farlig last på skip i utenriksfart (§§ 5 – 7) § 5. Frakt av farlig last på skip i utenriksfart § 6. Frakt av farlige flytende stoffer i offshorevirksomhet § 7. Kjemikalieskip og gasstankskip bygget før 1. juli 1986 ; Kapittel 3. Frakt av farlig last på skip i innenriksfart og norsk …

Forskrift om transport av farlig last om bord på norske skip

(2) Samtidig oppheves forskrift 21. mai 1987 nr. 406 om transport på skip av spesielle eller farlige laster i bulk eller som pakket gods og forskrift 29. juni 2006 nr. 786 om frakt av farlig last på …

FORSKRIFT OM TRANSPORT AV FARLIG LAST OM BORD PÅ NORSKE

1 FORSKRIFT OM TRANSPORT AV FARLIG LAST OM BORD PÅ NORSKE SKIP – VIRKNING FRA 1. JANUAR 2010 INNHOLD: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Virkeområde 2. Definisjoner 3. Fravik 4. Ansvar og dokumentasjon om bord 5. Opplæring 6.

Forskrift om endring av forskrift om farlig last på norske

Forskrift om endring av forskrift om farlig last på norske skip Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift 1. juli 2014 nr. 944 om farlig last på norske skip.

Farlig last på norske skip – Sjøfartsdirektoratet

Last ned rundskrivet som pdf: RSR 10-2014 Forskrift 1. juli 2014 om farlig last på norske skip.pdf. Last ned forskriftsteksten som pdf – den er også kunngjort på Lovdata. Les høringsmatrisen som pdf med uttalelser fra høringsinstansene.

[PDF]

Forslag til forskrift om endring av forskrift om farlig

Forslag til forskrift om endring av forskrift om farlig last på norske skip Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet dd. måned 2015 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetslove n) §§ 6, 12,

Høring – forslag til forskrift om endring av forskrift om

FORSKRIFT OM TRANSPORT AV FARLIG LAST OM BORD PÅ NORSKE SKIP – VIRKNING FRA 1. JANUAR 2010. FORSKRIFT OM TRANSPORT AV FARLIG LAST OM BORD PÅ NORSKE SKIP – VIRKNING FRA 1. JANUAR 2010 INNHOLD: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Virkeområde 2. Definisjoner 3. Fravik 4. Ansvar og dokumentasjon . Detaljer

[PDF]

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr – dsb.no

1. forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods, 2. forskrift 22. november 2012 nr. 1088 om transportabelt trykkutstyr 3. den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs og Chicago- konvensjonen av 1944 om internasjonal sivil luftfart t) radiatorer og rør i varmtvannsanlegg

Spørsmål og svar – Avfallsdeklarering.no

Forskrift om farlig last på norske skip; IMDG; Sluttbruker (1) Hva er sluttbruker? Sluttbruker er en som har oppgaver i Avfallsdeklarering.no og som må logge seg inn for å gjøre oppgavene. Typiske eksempler er de som skal deklarere og de som skal ta imot og kontrollere avfall.

Regelverk – Avfallsdeklarering.no

Forskrift om landtransport av farlig gods ADR/RID ; Regelverk som forvaltes av Sjøfartsdirektoratet: Forskrift om farlig last på norske skip IMDG; Kontakt. Brukerstøtte. Telefon: 951 61 748. [email protected] Miljødirektoratet. Postboks 5672 Sluppen. 7485 Trondheim.

[DOC]

Forskrift dato xxx om frakt av farlig last på passasjerskip

 · Web view

forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av. passasjerskip i innenriks fart, eller [forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip] Forskriften gjelder også for skip som bygges om …

forslag til forskrift om endring av forskrift om farlig

Vår dato 10.07.2015 Vår referanse 2015/21005-3 Vår saksbehandler Arild Viddal Deres referanse Arkivkode 32-08 Direkte telefon 52 74 51 43 Høringsliste Høring – forslag til forskrift om endring av forskrift om farlig last på norske skip Høringsfrist 15. oktober 2015 Sjøfartsdirektoratet sender på høring forslag til forskrift om endring