Ferielovens regler om overføring av ferie

Ferielovens regler om overføring av ferie – Magma

Reglene om ferie og feriepenger er regulert i ferieloven. Loven skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid av en viss minstelengde og feriepenger for å dekke inntektsbortfallet i denne perioden. At arbeidstakere tar ut ferie, er ansett som nødvendig for å kunne ivareta helsemessige og sosiale behov.

De nye reglene for overføring av ferie – infotjenester.no

Overføring av ferie. Muligheten til å avtale overføring av restferien til neste år er for øvrig uforandret. – Arbeidsgiver og arbeidstaker kan som før bli enige om at inntil 2 uker av ferien overføres til neste år. I tillegg kan de avtalefestede dagene overføres.

Lov om ferie [ferieloven] – Lovdata

Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut …

Overføring av ferie – KS

Overføring av ferie. Når det nærmer seg slutten av året oppstår det ofte spørsmål om overføring av ferie. I denne artikkelen oppsummeres adgangene for overføring av ferie, både etter ferielovens- og hovedtariffavtalens (HTA) regler.

Overføring av ferie – hvilke regler gjelder? | Visma Blogg

Lær mer om overføring av ferie. Lær mer om regelverk for ferie og kjente utfordringer i forbindelse med ferielovens regler om feriefritid og feriepenger på dette nettkurset: Finn ut mer om nettkurset: Ferie – kjente utfordringer

Hvor mye ferie kan overføres til 2018? – Visma Community

Arbeidstaker og arbeidsgiver har anledning til å skriftlig avtale overføring av inntil 12 virkedager ferie (2 uker ferie) til påfølgende ferieår, jfr. ferieloven § 7 (3). Dette er altså noe begge partene må være enige om, og ingen av partene kan kreve slik overføring.

Overføring av ferie – hva er lov? | PCSS

Avtalefestet ferie De reglene vi nå har sett på, gjelder kun ferielovens feriedager, Dvs 4 uker og 1 dag, pluss eventuell tilleggsferie på grunn av alder. Men det er mange arbeidstakere i dag som har avtale om 5 uker ferie. Det vil si at man har 5 avtalefestede virkedager ferie i tillegg til de ferielovens feriedager.

Ferie, ferieavvikling og feriepenger – Lovdata

De sentrale bestemmelser om ferie, ferieavvikling og feriepenger finnes i lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie. Ferieloven gir bestemmelser om feriens lengde og når ferien skal avvikles. Det er gitt særlige regler om ferieavvikling i oppsigelsestid, under sykdom, permisjon, militærtjeneste og arbeidskonflikter.

Overføring av feriedager til neste ferieår – Magma

Dersom arbeidstaker ikke får avviklet ferie i løpet av ferieåret på grunn av permisjon, kan arbeidstaker avtale å overføre inntil to uker ferie (tolv virkedager) etter hovedregelen om overføring av ferie.

Ferie – Arbeidstilsynet

Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni – 30. september. Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd. Du kan lese mer om endring av fastsatt ferietid i ferielovens § 6 (3).

[PDF]

Høring om endringer i ferieloven – regjeringen.no

inngås skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Overføring av ferie utover dette kan ikke avtales. forbindelse til at også ESA har stilt spørsmålstegn ved om ferielovens regler er i overensstemmelse med direktivet på dette punktet.

Om ferieloven – KS

Arbeidsgiver skal legge til rette for avvikling av ferie. Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle ferie. Arbeidsgiver fastsetter ferien (med unntak av ekstraferien for arbeidstakere som har fylt 60 år) etter drøftinger. Arbeidstaker kan kreve underretning om fastsatt ferie to måneder i forveien.

Rettigheter og plikter ved ferie – Arbeidslivet.no

Arbeidsgiveres og arbeidstakeres rettigheter og plikter til ferie gis i dag gjennom ferieloven (Lov om ferie).1. juli 2014 ble loven endret. Tidligere fikk arbeidstakerne kun kompensert for sykdom i ferien etter at den enkelte hadde vært arbeidsufør i minst seks virkedager.

Ferieloven – Bekendtgørelse af lov om ferie

Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter regler om afholdelse af ferie for en lønmodtager, der ikke arbejder 5 dage om ugen, og om afholdelse af ferie for en lønmodtager, der ikke begynder ferien som følge af sygdom eller arbejdskonflikt, jf. § 13, stk. 2 og 7.