Sak nr. 7 (videre behandling av saken)

Sak nr. 7 (videre behandling av saken) – stortinget.no

Sak nr. 7 (videre behandling av saken) Innstilling fra forsvarskomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Vidar Kleppe om avsetting av midler til å fullføre byggingen av Skjold-klasse MTB-er som planlagt, som et pilotprosjekt utenfor den ordinære budsjettramme. Talere.

Sak nr. 7 (videre behandling av saken) – Stortinget

Se også behandlingen av sakene 6 og 7 på formiddagsmøtet. Sylvia Brustad (A) [18:01:56]: Petroleumsnæringa er Norges viktigste næring. Den sysselsetter direkte og indirekte om lag 220 000 mennesker, og ikke minst har den gitt og gir fellesskapet enorme inntekter, som vi også trenger videre for å bygge velferdssamfunnet videre ut.

Kommunens klagesaksbehandling i sak om startlån

Saken gjelder Rissa kommunes behandling av klage i sak om startlån. Ombudsmannen kom til at forvaltningslovens regler om begrunnelse og underretning av vedtak ble brutt ved behandlingen av saken i den interne kommunale klageordningen.

Behandling av sak om parkeringstillatelse for

Saken gjelder en kommunes klagebehandling av en sak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Kommunen brøt kommunelovens habilitetsregel når saksbehandler for vedtaket i første instans også deltok i klageinstansens behandling av saken, ved at hun utarbeidet saksfremlegget til klagenemnda og deltok i nemndsmøtet.

TILSVAR TIL HALDEN TINGRETT Oslo, 7. mai 2013 Sak nr: 13

Det er ikke nødvendig for saken, slik den står, å ta stilling til om Kommunal Rapport hadde krav på innsyn, men denne sakens omstendigheter tilsier at det forelå Side 2 av 5 innsynskrav, jf sakens store allmenne interesse (som utdypes nedenfor, i forbindelse med behandling av saksøkers krav om publiseringsforbud).

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 Klager: X Innklaget: Carnegie ASA Saken gjelder: Klage på manglende innleggelse av stop-loss, uegnet investeringsrådgivning og manglende oppfølgning fra meglers side. Detaljer

[PDF]

Begjæring om ny behandling av sak 9/10 og 10/10

Advokat Hakon Huus-Hansen KS Advokatene Postboks 1378 Vika 0114 Oslo 26. oktober 2012 Begjæring om ny behandling av sak 9/10 og 10/10 Det vises til din begjæring av 7.

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- …

Denne løsningen avviker fra det som ville ha vært resultatet dersom saken hadde vært avgjort etter bestemmelsene i forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, se tvisteløsningsnemndas avgjørelse i sak 5/2013.

Sak nr. 1371: Hest- leddbehandling | Rettsrådet.no

Sak nr. 1371: Hest- leddbehandling Saken er innsendt av eiers advokat som ber om Rettsrådets vurdering av om veterinæren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt i forbindelse med behandling/oppfølging av en hest med leddinfeksjon, og som endte med at hesten ble avlivet av dyrevernmessig grunn.