Lesing i alle fag om leseopplæring på Stabbursmoen skole

Lesing i alle fag om leseopplæring på Stabbursmoen skole

PowerPoint Slideshow about ‘Lesing i alle fag om leseopplæring på Stabbursmoen skole’ – duke An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent

Lesing – udir.no

Artikkel om lesing av fagtekst. Den er hentet fra Lesesenterets hefte «Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole» og viser hvordan veien fra fagtekst til individuell leseforståelse og læring både er sammensatt og kompleks.

LESING I ALLE FAG – minskole.no

Lesing er den viktigste av alle grunnleggande ferdigheiter i skulen. Alle lærarar, uansett fag eller trinn, har ansvar for elevane si leseutvikling. Lesing handlar om avkoding, forståing og motivasjon. Leseutviklinga skjer etter spiralprinsippet.

[PDF]

Lesing en grunnleggende ferdighet i alle fag

også fast at lesing er en grunnleggende ferdighet som elevene skal bruke i alle fag. Leseplanen på Frivoll skole skal være en bevisstgjøring på at alle lærere er leselærere og at vi alle har ansvar for elevenes leseopplæring. Det skal være en samlende og forpliktende plan som beskriver hvordan vi skal jobbe med lesing fra 1.- 7.trinn.

[PDF]

LESING I ALLE FAG – sigdalskolene.custompublish.com

– ikke skriver i tilknytning til lesing – ikke snakker med andre om det de leser – ikke leser noe særlig utenom det som er pålagt Leseforberedelse og leseferdighet – Foreldremøter og foreldresamtaler i skolen skal inneholde noe om lesing på alle trinn. – Planens mål implementeres i alle situasjoner og fag.

[PDF]

Plan for leseopplæring for alle trinn – Grimstad kommune

Leseopplæring på Jappa skole fokus på lesing i alle fag. Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter. I arbeidet med å utvikle elevenes leseferdigheter fokuseres det på fire komponenter. Det handler om å utvikle elevenes språklige ferdigheter, kodingsferdigheter, strategiske ferdigheter og engasjement for lesing (Kunnskapsløftet).

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

Planen viser hvordan dette kan organiseres i praksis. Denne planen er en plan for lesing som grunnleggende ferdighet for trinn. Den er ingen plan for norskfaget, men en plan som retter søkelyset mot lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag på alle trinn.

Lærersiden – Lesing og leseopplæring

Egersund kommune – Lesenøkkelen. Lesing i alle fag; Lesesenteret.no – Fagtekster på mellomtrinnet; Henning Fjørtoft – Hva skjer når elever skal lese? Utdanningsdirektoratet – Fokus på lesing (artikkel) statped.no – En Spesialpedagogisk leseopplaering; Vigdis Refsahl (StatPed)- Leseopplæring på grunnleggende nivåer

Lesing som grunnleggende ferdighet – udir.no

For å gi god leseopplæring, har det blitt anbefalt at lærerne bør vektlegger de generelle beskrivelsene av hva lesing er i hvert fag mer enn kompetansemålene i fagene, fordi kompetansemålene har vært for svakt formulert når det gjelder lesing i flere fag (Mork og Erlien, 2010; Frønes, Roe og Vagle, 2012).

Plan for leseopplæring og elevenes leseprogresjon – PDF

3 Evaluering: Kunne si noe om hva jeg har lært, L i VØL skjema. Lesestrategier – før lesing – under lesing – etter lesing Ord og begreper 4 ord, hverdagsord og fagbegreper, i uka. 2-3 breddeord og 1 dybdeord, gjerne med fokus på ukens bokstav.

Lesing i alle fag – Huseby skole

Huseby skole er opptatt av å utvikle elevenes leseferdighet i alle fag. Det betyr at alle skolens lærere i prinsippet er leselærere. Når klassen arbeider med en lesetekst, skal hver elev …

PPT – Foreldremøte om lesing PowerPoint Presentation – ID

Lesing i alle fag om leseopplæring på Stabbursmoen skole -. hvordan har det vært?. hvordan har det vært?. leseopplæring knyttet til norskfaget hovedvekt på skjønnlitterære tekster hovedvekt på avkoding.

[PDF]

Plan for leseopplæring og elevenes leseprogresjon

Plan for leseopplæring på det enkelte trinn Det leses i alle fag, og alle lærere er leselærere. Formålet med planen er en målrettet, systematisk og trinn har uteskole minst en dag i uken, hvor ord og begrepsinnlæring står sentralt. På Voksen skole er alle lærere leselærere. Om du er musikklærer, Kunst og Håndverkslærer

[PDF]

PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE …

I planen er det lagt stor vekt på at leseopplæring krever styring og samarbeid mellom alle nivå i skolen (klasse-, skole- og kommunenivå). Planens ambisjon er å være en støtte i kommunens og skolens videre arbeid med å utforme lokale leseplaner og bidra til en bedre kvalitet, styring og evaluering av leseopplæringen på alle trinn.