Mangler stillinger til ny kompetanse

Mangler stillinger til ny kompetanse – khrono.no

Mangler stillinger til ny kompetanse Sykehusdirektør Bjørn Erikstein oppfordrer helsepersonell som tar en tilleggskompetanse til å bli mer offensive og synliggjøre hva de kan bidra med. Problemet er at det ikke finnes nye stillinger til den nye kompetansen.

Mangler digital kompetanse | kommunal-rapport.no

Fire av fem kommunalsjefer i helse- og omsorgssektoren mener at deres medarbeidere mangler nødvendig teknologisk og digital kompetanse.

Kompetansekartlegging i praksis Hvordan kartlegge

35 Gap-analyse Noen relevante spørsmål: Mangler vi kompetanse som vi er nødt til å skaffe? Finnes det kompetanse som må utnyttes bedre eller læres videre til andre medarbeidere? Dette kan være kompetanse som kun enkelte medarbeidere har, for eksempel kjennskap til bestemte metoder eller verktøy. Har vi sårbar kompetanse?

[PDF]

Kompetanse for en ny tid – regjeringen.no

Kompetanse kan de˛ neres som kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å løse problemer eller oppgaver (Nordhaug, 1998). Både krav til formell kompetanse …

Mangler lærere til ny lærernorm – KrF vil lokke med stort

 ·

Ledige stillinger; Mine innstillinger Mangler lærere til ny lærernorm – KrF vil lokke med stort lønnshopp de skal også ha riktig kompetanse i forhold til kompetansekrav for

Operasjonssykepleiere mangler tid og kompetanse til å

kompetanse og kunnskap knyttet til kunnskapsbasert praksis; Resultater. Funnene viser til dels manglende kunnskaper om, forståelse av og bruk av konseptet eller begrepet KBP. Samtidig viser funnene at deltakerne allerede arbeider med deler av konseptet KBP.

uristkontakt Kommuner mangler juridisk kompetanse – PDF

Og de undersøkte kommunene mangler kompetanse på områder som berører blant annet rettsikkerhetsaspektet, konkluderes det. Rettssikkerhet er et krav i all offentlig tjenesteyting og innebærer at alle har rett til å få sine saker behandlet av uhildede personer innen rimelig tid.

Hvordan søke jobb man ikke er kvalifisert for

Fokuser på relevant kompetanse. Når du skal søke ny jobb må du vise at kompetansen og erfaringen du har fra tidligere jobber er overførbare til stillingen du søker på. Det er altså ikke det du er best på som skal fremheves, det er det som er mest relevant som skal frem i søkelyset.

6 av 10 mener de mangler IKT-kompetanse – kommunal-rapport.no

En undersøkelse fra Evry, et av Norges største IT-selskap, viser at 6 av 10 kommuner mangler IKT-kompetanse til å hente gevinster av digitalisering.

Kompetansebehov i norske bedrifter: 1 av 3 mangler kompetanse

I undersøkelsen er flere enn 3000 norske bedrifter spurt om hvilken kompetanse de trenger nå og om to år. – Arbeidslivet trenger ansatte med både master- og bachelor. Blant virksomhetene som sier de mangler kompetanse, sier halvparten at de trenger flere med høyere utdanning.

22. Tilsetting i professorat – mangler ved den sakkyndige

Jeg har ikke uttalt meg om det nærmere innholdet i kravene til pedagogisk kompetanse, og om den tilsatte oppfylte kravene. Det må vurderes om noe skal gjøres i forhold til A. Universitetet bør videre vurdere om det bør utarbeides generelle retningslinjer for situasjoner hvor det hefter mangler ved den sakkyndige uttalelsen.