NAV Infomerer: Lavterskeltilbud for personer med angst eller depresjon

NAV Infomerer: Lavterskeltilbud for personer med angst

NAV Infomerer: Lavterskeltilbud for personer med angst eller depresjon Tilbudet gis gjennom det nyopprettede Senter for jobbmestring. Målet med veiledningen er å øke personens arbeidsevne ved å utfordre/endre negative tankemønstre knyttet til angst og depresjon.

Lavterskeltilbud for angst og depresjon. – slidegur.com

Sentre for jobbmestring Tiltak i nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse, 6 fylker i 2008- 2012 For personer som sliter med jobbtilknytning ved depresjon og angst, sykemeldt eller på vei tilbake til jobb etter lengre tids fravær (attføring) Samtidighet mellom arbeidsrettede tiltak og kognitiv terapi Samarbeid med kontaktpersoner i

[PDF]

Hvordan bygge gode lavterskeltilbud til personer med

tilbud til personer med milde og kortvarige utfordringer, forløp en. Prioriteringsveileder for spesialist- helsetjenesten: Lettere tilstander av angst og depresjon kan håndteres i førstelinjetjenesten, og at slike utfordringer i utgangspunktet ikke gir rett til helsehjelp i spesialist- helsetjenesten.

Senter for jobbmestring NAV Arbeidsrådgivning Troms

9 Senter for jobbmestring Et lavterskeltilbud for personer som opplever hindringer ifht å fungere jobb på grunn av lettere psykiske helseplager som angst og/ eller depresjon. Personer kan ta direkte kontakt med senteret, eller kan henvises fra fastlege eller veiledere ved NAV-kontorene Et tilbud til personer som følges: opp av NAV har et

[PDF]

Muligheter for deg som har psykiske helseproblemer – nav.no

NAV har utviklet nye tilbud for personer med psykiske helse­ Et tilbud til deg med lett til moderat angst og/eller depresjon og som strever i jobbhverdagen. Senteret tilbyr symptommestrende veiledning Et lavterskeltilbud til studenter med psykiske problemer. Brukeren får

Hieronimus | Forum for angst og depresjon

Hieronimus er opprinnelig et selvhjelpssenter for mennesker med angst og depresjon. Vi har holdt på med dette siden 1985 – den gangen kalte vi oss Bare Angst. I mange av gruppene vi har hatt har det ofte vært en eller flere som i tillegg til angstproblematikk også har fortalt at de sliter med vold eller psykisk mishandling fra partner.

Rask psykisk helsehjelp – Eide kommune

Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi. Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og …

Rask psykisk helsehjelp – Fræna kommune

Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi. Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og …

Angst og depresjoner påvirker arbeidshverdagen | Nordnorsk

Angst og depresjon er forbundet med uro og ubehag, anspenthet, irritabilitet, frykt for å gjøre feil, dårlig samvittighet og følelse av utilstrekkelighet. De psykiske plagene gjør noe med tankemønstrene.

Depresjon | Norsk forening for kognitiv terapi

Det finnes kurs i mestring av depresjon, som er tilbud med spesielt utdannede kursholdere, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, se Kurs i Depresjonsmestring. Det er utviklet et kurstilbud for personer med tilbakevendende depresjoner.

Sarpsborg kommune – Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er en helsetjeneste for voksne over 18 år med ulike angstproblemer, og/eller depresjon av mild til moderat grad, evt. med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke alvorlig psykiske lidelser. Angst og depresjon en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet.

Rask psykisk helsehjelp – Modum Bad

Modum kommune tilbyr i samarbeid med Modum Bad rask psykisk helsehjelp for personer med angst eller depresjon. Tilbudet startet 1. mai 2013 og er et gratis lavterskeltilbud som ikke krever henvisning fra lege eller annen behandler.

Rask psykisk helsehjelp på Fosen – Ørland kommune

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til alle de som sliter med depresjon og/eller angstlidelser av lett til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Angst og depresjon er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet.

Rask psykisk helsehjelp var avgjørende for å stå i jobb

Rask psykisk helsehjelp er et gratis lavterskeltilbud for personer over 16 år med lettere til moderate problemer som angst eller depresjon, evt. med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet krever ikke henvisning fra lege eller annen behandler. Angst og depresjon er en vesentlig årsak til …

Ungdom og angst: – Brenner oss ut før vi er voksne – Rådet

* Lavterskeltilbud til personer over 18 år som har angst og lettere til moderat depresjon. Får opptil 15 timers behandling med kognitiv terapi. * Tilbudet er gratis og skal gis innen 1–2 uker etter at man tar kontakt. Trenger ikke henvisning fra lege. * 18 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet.