Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Studieplan Master i farmasi – PDF – docplayer.me

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere.

[PDF]

STUDIEPLAN Bachelor i farmasi – uit.no

Navn på studieprogram Bokmål: Bachelor i farmasi Nynorsk: Bachelor i farmasi først som et 5-årig integrert masterprogram i farmasi, nå som 3-årig bachelorprogram og 2-årig masterprogram. Opprettelsen bygget på farmasi ved UiT, økende til 27 studenter i 1998, 35 studenter i 2001 til

Bachelorprogram i miljø- og ressursfag, naturvitskapelig

Etter bachelorprogrammet kan du søke på eit toårig masterprogram i geografi, samfunnsøkonomi, kjemi eller biologi. Kvalifisering til dei ulike masterprogramma blir gjort ved å velje ein studieveg mot ønska masterprogram.

Farmasi – bachelor | UiT

Læringsutbyttene på programnivå er felles for alle Bachelorutdanningene i farmasi i Norge. Felles læringsutbytter skal sikre at studentene, uavhengig av studiested, har den basiskunnskapen de må ha innen alle fagområder for å kunne jobbe som reseptarfarmasøyter og at de kan søke direkte opptak til 2-årig masterprogram i farmasi.

Italiensk, bachelor, 3 år | Universitetet i Bergen

Masterprogram Etter bachelorstudiet kan du ta eit toårig masterprogram. Masterprogrammet i italiensk opnar for spesialisering i språkleg eller litterær retning. Praktisk-pedagogisk utdanning Relevante studieprogram. Masterprogram i italiensk. Bachelorprogram i språkvitskap. Andre framandspråk.

fra ingeniør til sivilingeniør på to år. – spotidoc.com

Velkommen til Toårig masterprogram i elektronikk (MIEL) eller fra ingeniør til Sivilingeniør på to år. Fra ingeniør til sivilingeniør på to år! + = + + ??? MTEL – Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Farmasi (toårig master) – NTNU

Kandidater med en master i farmasi er etterspurt på mange områder, både innen helsevesenet, offentlig forvaltning og privat næringsliv. Fullført master i farmasi kvalifiserer også for videre studier på ph.d.-nivå (doktorgrad). Tradisjonelt har arbeidsmarkedet for farmasøyter med mastergrad vært godt.

Høring Forslag om endringar i forskrift om opptak til

Universitet i Bergen og Universitetet i Oslo tilbyr begge eit intregret femårig masterprogram i farmasi, som har opptakskrav fastsett i første punkt, medan UiT har ei 3+2 ordning og NTNU har tilbod om eit toårig masterprogram i farmasi som bygg på bachelorutdanning i farmasi.

Studere ved Universitetet i Bergen – issuu.com

Masterprogram Avhengig av valt spesialisering, kan du etter bachelor­programmet ta master­program i allmenn lingvistikk, masterprogram i datalingvistikk og språk­teknologi, eller masterprogram

Prop. 1 S (2010–2011) – regjeringen.no

Sluttrapporten viser at holdningar til, erfaringar med og bruk av dei ulike delane av systemet er endra i positiv retning blant skoleeigarar, rektorar og lærarar i grunnopplæringa frå 2006 til 2009.

18.15 Studieporteføljen vedl 1 Samlefil fakultetenes

Studieprogram med få studenter DMF har ingen studieprogram med kritisk få studenter. I studieåret 2015/2016 øker vi opptaksrammen for våre masterprogram i farmasi og Exercise Physiology fra henholdsvis 10 og 15 3 av 6 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 30.04.2015 2014/21625/LGR til 20 studieplasser.