Kunnskap om LAR-behandling

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) – helsenorge.no

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Behandling med opioidholdige legemidler (substitusjonsbehandling) av opioidavhengighet (avhengighet av heroin, morfin m.fl.) har vist seg å redusere pasientens forbruk av opioider, redusere dødeligheten og bedre livskvaliteten.

Smertebehandling hos kreftpasienter i legemiddelassistert

I denne artikkelen supplerer jeg den forskningsbaserte kunnskapen om behandling av smerte hos palliative LAR-pasienter med kunnskap fra akutt- og postoperativ smertebehandling hos pasientgruppen, kunnskap om egenskapene til de ulike opioidene som brukes i LAR-behandling, generell kunnskap om smertelindring til palliative pasienter og personlig

En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT

Min fastlege har mye kunnskap om, og interesse for LAR-behandling. Jeg ser ansvarsgruppa som et redskap til å nå mine egne mål. Legen har gitt meg god informasjon om virkninger av benzodiazepiner i kombinasjon med LAR-medikament.

Klassekampen debatt: Vi trenger kunnskap og forskning om

Substitusjon, eller vedlikeholdsbehandling, redder flest liv og gir håp om en rehabiliterende prosess. Det viste seg at det opprinnelige og relativt rigide LAR-tilbudet ikke var tilstrekkelig for hele brukergruppen, og dermed har endringer blitt gjennomført for å øke tilgjengeligheten og vellykketheten.

Smertebehandling hos kreftpasienter i legemiddelassistert

Fordi alderen på LAR-pasienter er økende, vil antallet som dør av somatiske sykdommer, også øke. I den nasjonale retningslinjen for LAR-behandling gir man retningslinjer for behandlingen, men den inneholder ikke konkrete anbefalinger for behandling av kreftsmerter hos LAR-pasienter .

Fakta om LAR- legemiddelassistert rehabilitering

Ved LAR-behandling brukes morfinlignende medisiner som erstatning for heroin eller morfin. I Norge brukes enten Subutex, Suboxone eller metadon. Subutex og Subuxone kalles også buprenorfin, som er et syntetsisk stoff med morfinlignende virkning.

LAR behandling av gravide, – PDF – docplayer.me

LAR behandling av gravide, hvordan går det med barna? Legemiddelbehandling av opoidavhengighet Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering trådte i kraft …

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) – NHI.no

LAR er ikke bare behandling med medisiner. Rehabiliteringen skal være et tilbud som også omfatter sosial og økonomisk, og om mulig yrkesrettet, rehabilitering. I LAR-forskriften er det bestemt at det er spesialisthelsetjenesten som skal ha ansvar for innskrivning og gjennomføring av behandlingen.

Pasienter som avbryter LAR-behandling – hvordan går det

Selv om majoriteten av dem som starter LAR-behandling blir i behandlingen lenge, er det en betydelig andel som ikke finner seg til rette. Det bør derfor gjøres undersøkelser av mulige faktorer ved behandlingstilbudet som kan bidra til å senke frafallet.

Er LAR nødvendigvis livslang behandling? – Debatt og

Vi trenger mer kunnskap om hvilke forhold som sannsynliggjør at pasienter klarer å avslutte LAR og leve et liv uten medikamenter og rus. Fra norske erfaringer vet vi at de som har skrevet seg ut av LAR og forblir rusfrie, oftest først har vært rusfrie og stabile i LAR over tid.

Sykepleiere kan forebygge lekkasje av LAR-legemidler

Leger som forskriver LAR-legemidler, må ha kunnskap om trygg forskrivning av opioider. Dette inkluderer blant annet grundig vurdering ved oppstart, og regelmessig oppfølging av pasienten for vurdering av stabilitet og effekt av behandlingen (3).