Rapport fra tilsyn med makt og tvang ved Kong Carl Johan Arbeidsstiftelse Sentrum kontaktsenter 2011

Rapport fra tilsyn med makt og tvang ved Kong Carl Johan

Rapport fra tilsyn med makt og tvang ved Kong Carl Johan Arbeidsstiftelse Sentrum kontaktsenter 2011 Tidsrom for tilsynet: 18.08.2011- 17.11.2011. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 11.01.2012 Strategiplan for 2011 – 2014; 9. Deltakere ved tilsynet.

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 6/2016-F Trondheim

1 Trondheim kommunerevisjon Rapport 6/2016-F Trondheim kommunes forhold til Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse. 2 Forord Trondheim kommunerevisjon har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt Trondheim kommunes forhold til Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse i perioden Arbeidet med prosjektet har pågått fra oktober 2015 til april Rådmannen har hatt rapporten til verifisering og høring i

Rapport. Bruker Spør Bruker evaluering

Kong Carl Johans arbeidsstiftelse: Stiftelsen har siden oppstarten hatt tilhold på Kalvskinnet og har 3 avdelinger. Disse er Sentrum Kontaktsenter, Byggene og Kongens gt. 81. Sentrum kontaktsenter er en rusinstitusjon for menn som har 8 fast plasser og 10 natt / kriseplasser.

[PDF]

) for pasienter med suicidalitetsproblematikk

for pasienter med suicidalitetsproblematikk Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Mentalizing – a conceptual bridge in modern theory and research Evolution Attachment Neurobiology Theory of mind MENTALIZING Full mentalizing capacity ?

(PDF) Kvalitet i barnehager. Rapport fra en undersøkelse

 ·

Rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012 Rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012. kvalitetsutv ikling og tilsyn med barnehagene.

Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i

 ·

ring af ’nær-ved-tvang’ og kritiske reviews af tvangsepisoder, har vist sig at være væsentli- Side 6 ge ingredienser i forebyggelsen af tvangsepis oder på de deltagende afsnit.

[PDF]

En funksjonell screening av Ballettdansere ved Den Norske

danseform som ble utøvd i sal. Fra år 1669 ble balletten flyttet opp til scenen, med sine utøvere og sitt publikum (Rinaldi, 2010b). På 1700-tallet ble den gjort videre kjent utover i Europa, og var ment for å utrykke følelser og drama ved bruk av kostymer, musikk og dans.

[PDF]

Teoretisk og praktisk analyse af danske selskabers TP

Titel: Teoretisk og praktisk analyse af danske selskabers TP dokumentations- og oplysningskrav 1 / 78 1. Indledende kapitler 1.1. Indledning Koncerninterne transaktioner (også kaldet transfer pricing, TP) omfatter overførsler af funktioner, aktiver og risici mellem enheder, der er under fælles kontrol.