Politistudentar mest nøgde med studiet

Politistudentar mest nøgde med studiet – Framtida

77 prosent av studentane svarer at dei er tilfreds eller svært tilfreds med studiane sine. Snitt scorar studiane 4,1 poeng av 5 moglege, ifølgje Studiebarometeret som blei lagt fram tysdag.. Politistudentane gir 4,7 poeng til studiet sitt og toppar lista.

Større skilnad på høgt og lågt utdanna – framtida.no

LES OGSÅ: Politistudentar mest nøgde med studiet. Hadde venta større problem. Dei sosiale forskjellane slår tydelegast ut på bustadmarknaden. Delen bustadeigarar har i perioden 2003– 2015 stige med tre prosentpoeng for dei med vidaregåande utdanning og seks prosentpoeng for dei med …

UiOs mest nøgde studentar vil gjera medisinstudiet betre

Medisinstudentane på Universitetet i Oslo er svært godt nøgde med studiet sitt. – Men me vil gjerne ha meir ansvar for pasientane før me er ferdig utdanna legar, synest Ida Susanna Fattah, Ane Drougge Vassbotn og Helge Leander B. Jensen.

Studentane synest mykje er bra, men noko kan bli betre
Tannlegestudentane brukar mest tid på studia

See more results

Odontologistudentane brukar mest tid på studia | På Høyden

Minst tilfredse med undervisning og medverknad. Studentane er minst nøgde med medverknad og undervisning og rettleiing. Dette har ikkje endra seg samanlikna med tidlegare år. Studentane opplever også at dei fagleg tilsette stiller store forventingar til dei, og reknar med at dei førebur seg og deltar aktivt i studiet.

[PDF]

Tilbakemelding og rettleiing: eksempel på god praksis

•Kva grep har studieprogram/fagmiljø med dei mest nøgde studentane gjort studentane på alle tre programma òg svært godt nøgde med læringsmiljøet på studiet •Indikasjon på at gode læringsmiljø henger saman med god kultur for tilbakemelding og rettleiing. Utfordringar

Innvandrarar oftast skadde på jobb – Nyhetspressen.com

Somaliarar mest nøgd med tilværet. Somaliarar er klart mest nøgde med livskvaliteten blant innvandrarar. Minst nøgde er innvandrarar frå Iran, Irak, Polen og Tyrkia. Det viser levekårsundersøkinga til SSB, der innvandrarar frå tolv land er bedne om å vurdere korleis dei har det..

Nærmiljøutvikling Evaluering av eit studieemne i studiet

Kor nøgd er du med arbeidskrava? I løpet av studiet har studentane arbeidskrav (oppgåver). Nokre av desse skal det arbeidast med individuelt, andre i grupper. Lite nøgd 0 Litt nøgd 0 Nøgd 5 Bra nøgd 5 Godt nøgd 6 Elleve av studentane er bra eller godt nøgde med arbeidskrava, medan fem er nøgde.

Arkitektstudentar jobbar mest – NRK Norge – Oversikt over

Arkitektstudentar jobbar mest med studiet, viser ei fersk undersøking. På biletet NTNU i Trondheim. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Studiebarometeret 2017: – Johann Roppens rektorblogg

I 2015 og 2016 studentane på ca 2/3 av studieprogramma at dei alt i alt var nokså godt nøgde med studiet sitt og gav ein karakter som låg på det nasjonale gjennomsnittet eller høgare. For 2017 har dette gått ned. No er det ca halvparten av studieprogramma på nasjonalt nivå eller høgare.

Studiet for dei som er interesserte i korleis universet

Hennar beste råd til ferske studentar er å delta på det som skjer på studiet, og jobbe jamnt med faget gjennom året. – Det er lurt å møte opp på universitetet for å lese, då kjem ein i kontakt med folk, og det er lurt å delta på gruppetimane og gjere mange oppgåver, så ein ikkje hamnar bakpå i faget.

Kva ønskjer studentane? Opne dører! *) – Johann Roppens

Enkelt sagt kan det kanskje virke som at mange studentar var så nøgde med å ha kome inn på det dei oppfatta som eit prestisjefylt studium eller institusjon – og at dei kjende seg forplikta til å seie at dei alt i alt var nøgde – sjølv om undervisninga og oppfølgjinga ikkje nødvendigvis var så god.

Læringsmiljøprisen til NORINT – UiS

Studiet kan òg visa til høg gjennomføringsgrad, noko som vitnar om svært godt læringsmiljø, òg med tanke på den samansette studentpopulasjonen. NORINT har det mest internasjonale miljøet på UiS, med studentar frå om lag 30 ulike nasjonalitetar.