Søk etter ein bestemt artikkel i eit tidsskrift

Søk etter ein bestemt artikkel i eit tidsskrift

Brann i et laboratorium, hjertestans på lesesalen eller en brukket fot på fotballbanen – dette er eksempler på mulige uønska hendelser som kan oppstå på et stort universitet.

Søk etter ein bestemt artikkel i eit tidsskrift – UiS

Huk av på «E-tidsskrift» og «Trykte tidsskrift». Velg søkjefelt «Tittel» og søk på tittelen til tidsskriftet . I Bibsys Ask kan ein ikkje søkje etter bestemte artiklar, ein må gå via tidsskriftet artikkelen står i.

Ein lesande lege | Tidsskrift for Den norske legeforening

Men tilboda har vore der. Det opna seg høve for ei geriatrisk karriere etter at han i 1968 fekk publisert ein artikkel i norske gerontologiske skrifter med tittelen Helsekår for de eldre i en norsk landkommune . Artikkelen var basert på intervju med innbyggjarar over 70 år i Lund kommune i Rogaland.

Ein bekymra entusiast | Tidsskrift for Den norske legeforening

To dagar etter intervjuet sender Boman meg ein e-post som viser til eit oppslag i Bergens Tidende. Der kan ein lese om at det no er funne ein genvariant som aukar risikoen for å få hjarteinfarkt. Dei som var homozygote for genet hadde 30 – 40 % auka risiko for å få infarkt.

Forskning kan bidra til å heve kvalitet i musea – Norges

Vitskapleg publisering for museumstilsette er eit samlingsbasert vidareutdanningstilbod for museumstilsette som skal gjere deltakarane kjende med publisering av vitskaplege tekstar, særleg i fagfellevurderte tidsskrift. Kurset skal òg gje øving i å skrive ein vitskapleg artikkel basert på eit forskingsprosjekt.

Tidsskrift for Norsk psykologforening – Psykiatridiagnosar

Ein diagnose derimot er ein konklusjon om ein viss kategori innanfor eit sett av moglege kategoriar, dvs. kategoriane innanfor eit bestemt diagnosesystem og det medisinske meiningssystemet dette er ein del av. Dette systemet utgjer det epistemologiske grunnlaget for diagnosen. Ein vestleg lege diagnostiserer mellom moglege diagnosar innanfor

Søk og finn – NLA

Tidsskrift og tidsskriftartiklar. Alle tidsskrift biblioteket har kan søkast opp i Oria. Der får du informasjon om kva årgangar biblioteket har tilgang til, og ved elektroniske tidsskrift blir du lenka vidare til sjølve tidsskriftet. Er du på jakt etter artiklar om eit emne, kan du godt starte søket i Oria.

Eit endra menneske | Tidsskrift for Norsk psykologforening

For psykologen blei det ein fantastisk sjanse til å forhalda seg til ulike menneske, frå dei som var analfabetar, aldri hadde sett verda eller vore på eit fly og aldri sett rulletrapper, via FN-soldatar, til statsministrar, presidentar og ambassadørar.

Universitetsbiblioteketet i Bergen – ub.uib.no

Når du refererer til eit bestemt dokument (bok, artikkel osv), skriv du etternamn og årstal i teksten, som regel til slutt i setninga (Moi 1998). Bruker du forfattarnamnet i teksten, skriv du årstal etter forfattaren, t.d. Moi (1998) meiner at

Forskingsfordjupning etter mastergrad | Universitetet i Bergen

– å bli kjend med vitskapleg publisering,i tidsskrift – å få trening i å gi og motta tilbakemeldingar til og på vitskaplege artiklar, såkalla fagfellevurdering – på basis av masteroppgåva å produsere ein vitskapleg artikkel som er så gjennomarbeidd at han kan sendast inn til eit vitskapleg tidsskrift (nivå 1 eller 2).

Diskusjon:Teorien om norsk som eit symmetrisk tonespråk

Og der burde det vera like naturleg å sitera frå artikkelen ”Debatt om ei bok” på heimesidene mine som frå ein artikkel av Jardar Eggesbø Abrahamsen i Norsk Lingvistisk Tidsskrift (eit tidsskrift som i 1969 hadde ein artikkel av meg, men som seinare har nekta meg plass for alt eg måtte skriva).